Zgodovino informatizacije

Raèunalniki ali dejansko name¹èena programska oprema izbolj¹ujejo ¹tevilne dolge in zahtevne naloge. Izjema ni raèunovodstvo. V zadnji stvari, s katero se ukvarjamo z mno¾ico izraèunov in diseminiranih podatkov, se stroji popolnoma zberejo. Èlovek je pogosto zmoten in nekaj pozabi. Pravilno izvedena programska oprema ne bo nikoli napaka! To je torej razlog, zakaj je programer, ki kode ne pi¹e pravilno. Na zaèetku tak¹nega zaupanja je vredno zaupati raèunalnikom in dati nekaj nalog njihovim elektronskim mo¾ganom.

V okolju na¹ega novega zanimanja se izdela program za raèunovodstvo. Takrat ni nobenih izrednih stro¹kov in bo zagotovo bolj koristno za mlaj¹e podjetnike, ki sami vodijo davène evidence in raèunovodske pisarne. V zadnjem ozadju bi rad odvraèal od tovrstne brezplaène programske opreme. Vsi lahko napi¹ejo tak program, medtem ko ni logike in stabilnosti njegovega izvajanja. To re¹itev lahko uporabimo le, èe nam bo nekdo, ki ima zaupanje, ki ima tako brezplaèno programsko opremo, to priporoèil.Kaj nam zdi, da uporabljamo specializirano programsko opremo v raèunovodstvu? Slabosti ni mogoèe preceniti. Obvladovali bomo poravnavo s strankami, podpirali izjave o DDV in PIT ter mno¾ico novih funkcij, ki so potrebne za raèunovodje. Podjetja, ki imajo knjigo prihodkov in odhodkov, morajo vedeti, ali program, ki ga kupujejo, predstavlja te mo¾nosti. To izvira, da so podane kot edina programska oprema in za njih morate dodatno plaèati.Gre za povzetek. Veliko mo¾nosti, prijazen vmesnik in intuitivno delovanje ter zagotavljanje pravilnosti podatkov postavljajo raèunovodske programe v zelo uèinkovito svetlobo. Kdo drug bo preveril, ali znesek, ki ste ga napisali, nima napake in vas bo o tem opozoril? Samo dobro zasnovana programska oprema bo uporabnika za¹èitila pred napakami in nepotrebnimi ¾ivci. Tak nakup je zagotovilo za veèjo uèinkovitost in pravilnost izraèunov raèunovodskega oddelka.