Zapiranje podjetja na spletu

Uspe¹no, èe ¾elimo likvidirati podjetje ali zapreti podru¾nico, se moramo ukvarjati ne samo z vpra¹anji, povezanimi z dejavnostjo, ampak tudi z blagajno. Na to ne smemo pozabiti, èeprav ga ocenjujemo kot vohuna, ki i¹èe na¹ promet v gotovini in ki bo po potrebi zagotovil celoten davèni urad.

Blagajna in zakljuèna dela? Ta raziskava postavlja, da je veliko podjetnikov. Obseg nalog davènega zavezanca je oblikovan v odloku ministra za finance z dne 14. 3. 2013 v bistvu blagajn. Mimogrede, pravila urejajo celoten ¾ivljenjski cikel blagajne, celo od stopnje njene obstojnosti pri proizvajalcu. Urejajo postopek dostave in servisiranja take blagajne. In potem v znanosti o predpisih moramo: pripraviti dnevno in periodièno finanèno poroèilo, v 7 dneh od konca fiskalne blagajne pa moramo vodji davènega urada predlo¾iti vlogo za delo, da se prebere davèna blagajna. Predlo¾iti moramo tudi vlogo vodji davènega urada, da se register registrira iz registra. Na koncu s pomoèjo serviserja preberemo vsebino pomnilnika blagajne tako, da izdelamo obraèunsko poroèilo za vsako obdobje dela blagajne. To je treba storiti v prisotnosti zaposlenega v davènem uradu. Uredba nas obvezuje, da sestavimo protokol za branje vsebine pomnilnika blagajne.Kot verjetno lahko ugibate, so v poroèilih na naèrtu primerjava tistega, kar smo prebrali iz blagajne z zadnjo, kar sem predlagal v meseènih ali èetrtletnih izjavah. Da bi prepreèili slabe razmere, bo dober program natisnil poroèilo za prodajno obdobje, ki ga boste zdru¾ili z lastnimi prijavami za DDV. Imeli boste mo¾nost, da naredite popravek, èe ste nekje naredili napako.Prav tako je treba omeniti, da ob predlo¾itvi vloge vodji urada o delu branja fiskalnega spomina podamo informacije, ali so kot davèni zavezanec izpeljali davèno olaj¹avo. Izpolniti moramo izjavo o uporabi blagajne. Èe je blagajna obdelana manj kot tri leta, moramo vrniti nadomestilo, ki smo ga uporabili pri nakupu blagajne.Kot lahko vidite, je konec akcije in blagajna enako pomembno podjetje, ki ga boste morali sprejeti. Èe se bo konec dela in edina likvidacija blagajne izpolnila v manj kot treh letih, bomo morali dati olaj¹avo, ki so jo pridobili na fiskalni blagajni.