Wikipedia za umetno oploditev

®elja po ustanovitvi dru¾ine se pogosto zbira ne le z odloèitvijo o poroki, temveè tudi s strastjo otro¹ke lastnine, to je s ¹iritvijo dru¾ine. Na ¾alost se to v primeru primerov iz bogatih razlogov ka¾e na nezakonit naèin, zato je treba ukrepati ali pa je treba odloèiti o umetni oploditvi.

Multilan ActiveMultilan Active. Priprava na znatno izboljšanje sluha

Obstaja veliko razlogov za uporabo in vitro metode s strani parov. Lahko je npr. Obstrukcija jajcevodov, te¾ave z indukcijo ovulacije pri osebi ali precej nizki parametri mo¹kega semena. Vèasih, in kljub ¹tevilnim ¹tudijam, ka¾e, da strokovnjaki niso dovolj za doloèitev vzroka neplodnosti, kot tudi za uporabo dobrih oblik zdravljenja. Kadar razliène metode oploditve ne uspejo, pari pogosto izberejo umetne ali tiste, ki se izvajajo zunaj ¾enskega reproduktivnega sistema. Sestavljen je iz kombinacije, v laboratorijskih pogojih, sperme in jajène celice. S tem standardom imajo re¹itve pogosto heteroseksualne pare, ki kljub ¹tevilnim prizadevanjem niso uspeli doseèi normalne oploditve. Ta tehnologija ¹e vedno povzroèa veliko polemik, vendar je za mnoge pare, ki ¾elijo imeti potomstvo, optimalen izhod.

Pomembno je tudi omeniti, da je treba pri sprejemanju te oblike doloèiti, ali bomo uporabili spermo na¹ega partnerja ali spermo darovalca. Pogosto partnerjevo zdravstveno stanje izbere to ¹tevilo mo¾nosti. Prvi obisk specialista je zdru¾en z resniènim zdravni¹kim vpra¹alnikom in oba partnerja odgovorita na njena vpra¹anja. Èe je bilo zdravljenje zgodnje, bi morali pri sebi peljati tudi zdravstvene kartoteke. Zdravnik obièajno pregleda ¾ensko zaradi ultrazvoka in ji tudi upravlja ¹tevilne druge teste. In ¾elite imeti pregledano seme, poleg tega, da najdete napotitev k svojemu specialistu, na primer urologu. Drugi obisk prina¹a oceno rezultatov predhodnih ¹tudij in izbiro specifiène metode oploditve. Pogosto so potrebni tudi drugi potrebni testi, kot so virolo¹ki testi, ki so jim izpostavljeni oba partnerja. Nato izvedemo pripravo za oploditev, to je hormonsko stimulacijo ¾enske. Naslednji korak je sperma mo¹kega in namen ¾enskih jajc. V laboratoriju strokovnjaki zdru¾ujejo celice s spermo. Zaradi tega se oblikujejo zarodki, ki kasneje s pomoèjo ustreznega katetra zaènejo postati ¾enske. Po pribli¾no dveh tednih ga vzemite na pregled.