Varnostne zahteve eu roena prtljaga

Èrpanje prahu atex ali ekstrakcija prahu ATEX (ATmosphere EXplosible je vse bolj priljubljen dogodek v regiji za varnost in zdravje, direktiva ATEX pa je zakonska ureditev Evropske unije, ki razpravlja o standardih, ki jih morajo proizvodi uporabljati v nevarnih, predvsem izpostavljenih prostorih. na zaèetku.

Trenutno morajo biti vse naprave, ki so omejene v Evropski uniji, nevarne z direktivo ATEX. ATEX najprej doloèa vrsto uporabljenih materialov in uporabljeno konstrukcijo. Naprave, ki dajejo ta nasvet, so oznaèene z znakom CE. Proizvajalec je osnova za razvr¹èanje tveganj in dodajanje oznak za doloèen izdelek. Zbiralniki prahu so naprave, ki se pogosto uporabljajo v industriji. Uporabljajo se predvsem za shranjevanje drobnih delcev prahu. Med drugim se uporabljajo v obdelavi kovin za bru¹enje, dodelavo ulitkov, bru¹enje, poliranje. Zbiralniki prahu se uporabljajo tudi za obdelavo lesa, natanèneje za ekstrakcijo prahu in za ravnanje s pra¹kastimi materiali, predvsem kemiènimi pra¹kami. Za oceno skladnosti blaga v okviru eksplozivne varnosti obstaja celoten postopek. Tak¹no ocenjevanje pogosto opravi neodvisni prigla¹eni organ. V vrstnem redu takega ugotavljanja skladnosti se oblikuje celotna tehnièna dokumentacija, ki med seznamom direktiv, s katerimi je podobna naprava, vsebuje seznam dokumentov, ki so bili upo¹tevani pri delu naprave. Dokumentacija mora vsebovati tudi dodatne informacije: kakovost in kategorijo naprave, maksimalno temperaturo povr¹ine naprave, uporabljeno za¹èito pred eksplozijami. ATEX bi bilo treba prilagoditi razmeram v velikem podjetju in ga vkljuèiti v moè njegovih uèinkovitih, logistiènih in èlove¹kih virov. Stro¹ki uporabe direktive ATEX so sorazmerno preprosti v primerjavi z gro¾njami, ki jih predstavljajo eksplozije.