Ustanovitev trgovine ladyronka

Naèrtovanje za odprtje lastne mesne dejavnosti morate biti pozorni na trenutne vidike. Nekateri od njih se ne razlikujejo od tistih, na katere bi morali biti pozorni pri odpiranju trgovine razliènih vrst, vendar je v uspe¹nosti mesnice nekaj dodatnih predpisov, ki se nana¹ajo na varnost hrane. Kaj naj zaènem? Na zaèetku morate ustanoviti svoje podjetje. Tukaj ne bo trajnih razlik v primerjavi z naslednjimi dejavnostmi. Da, v banki morate vzpostaviti raèun podjetja, dobiti ¾ig, dobiti ¹tevilko NIP in REGON.

Naslednji korak je izbrati dobro mesto. Èe izberemo mesto, ki je bilo predhodno sprejeto v zadnji standard aktivnosti, zagotovo ne bomo v te¾avah, ker bo doseglo vse kriterije, ki jih zahteva zakon. Toda v primeru, ko bomo prilagodili prostore, ki so bili prej, na primer, trgovina z oblaèili, jih bomo morali prilagoditi obstojeèim zahtevam. V uspeh, èe boste organizirali hi¹o z niè, ne pozabite, da izpolnjujejo vse sanitarne zahteve. Èe boste obravnavali kraj zdaj, bo naslednja faza nakup dobre opreme, v kateri boste za¹èitili hrano in razliène vrste opreme. & nbsp; kot, na primer, profesionalni mesarski rezalnik. Èajevnik Maga je samodejni stroj za pomirjanje su¹enega mesa, ki u¾iva veliko priljubljenost med lastniki masarne. & nbsp; Seveda pa izbira dobre opreme zahteva bogastvo va¹ega portfelja. Èe pa ¾elite biti bolj¹a oprema, si lahko vedno izposodite predloge za lizing. Drug naèin je nakup rabljene opreme, ki je vedno aktivna, vendar je bila imenovana bolj moderna. Mo¾no je tudi dobiti banèno posojilo za drugo opremo. Èe imate hitro opremo v trgovini, lahko zaènete prina¹ati blago. V trenutnem primeru lahko s podjetjem za meso podpisate pogodbo, s katero od enega proizvajalca dra¾ite samo meso, ali pa podpisate pogodbe z mnogimi malimi proizvajalci. V zgodnjih uspehih se lahko razdelite na slab¹e cene, vendar pa bo kakovost blaga neposredno veèja pri uspe¹nem nakupu mesa pri mladih podjetnikih. Ta korak je zaposlovanje osebja, ki bo sprostilo izdelke in ustavilo pripravo mesa. Za¾eleno je zaposlovanje ljudi, ki so hitro zaposleni. Seveda se je treba spomniti, da mora vsaka od teh ¾ensk vkljuèiti novo knjigo Sanepid.