Telekomunikacijske direktive eu

Direktiva EU Atex doloèa osnovne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi proizvodi, ki se izvajajo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Sorodni standardi, funkcionalno skladni z naèelom, doloèajo posebne zahteve. Kot del notranjih predpisov, ki se izvajajo v posebnih dr¾avah èlanicah, se urejajo zahteve, ki niso opredeljene niti v direktivi niti v internih standardih. Notranji predpisi ne smejo biti v neskladju z doloèbami direktive, prav tako pa ne smejo biti zaostrene zahteve, ki jih doloèa direktiva.

Direktiva Atex je bila uvedena, da bi zmanj¹ali tveganje, ki je povezano z uporabo kakr¹nega koli uèinka v odsekih, v katerih lahko pride do eksplozivnega ozraèja.Proizvajalec nosi veliko odgovornost pri ugotavljanju, ali je doloèen izdelek predmet presoje sodelovanja z naèeli atex in za prilagoditev materiala tem standardom.Atexova odobritev je potrebna za uspeh izdelkov, ki se sreèujejo v eksplozivni atmosferi. Obmoèje nevarnosti eksplozije ima potem polje, kjer se snovi pridobivajo, uporabljajo ali skladi¹èijo in ki lahko skupaj z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Zlasti se prilagaja kakovost teh snovi: tekoèine, plini, prah in vnetljiva vlakna. Obstajajo lahko npr. Bencin, alkoholi, vodik, acetilen, premogov prah, lesni prah, cinkov prah.Vstopi v eksplozijo, èe velika kolièina energije, ki prihaja iz uèinkovitega vira v¾iga, pride v eksplozivno ozraèje. Po spro¾itvi po¾ara vstopi v eksplozijo, ki predstavlja veliko tveganje za ¾ivljenje in zdravje ljudi.