Subvencije za razvoj samostojne dru be za leto 2015

Celotno osebje poljskih tr¾nih analitikov in najvi¹jih vodstvenih delavcev razmi¹lja o tem, kako izbolj¹ati ugled poznavanja, da bi se lahko borila proti svojim zahodnim kolegom. Nikoli ni mogoèe neposredno najti ustrezne re¹itve za to toèko. Poljski uradi in organizacije vsako leto izgubijo velike kolièine denarja ob koncu poznej¹ih izgubljenih ponudb za globoke nalo¾be.

Èe bi lahko zamenjali to idejo, bi nam dali prilo¾nost, da bi dobili denar, ki ga je nekoè dala v lokalno gospodarstvo, in ji dali pravi razlog za rast. V vmesnem èasu te ponudbe ponavadi dobijo zahodna podjetja. Poljaki iz tega ustvarjajo finanène izgube, na primer v produktu nalo¾b v projekte, ki kasneje niso ustvarjeni.Zdi se, da zaèetek poteka postane tako imenovani integriran sistem upravljanja. Danes moè mnogih institucij ni pozorna v rokah ene osebe in celotnih odborov ali zdru¾enj ljudi. Posledièno je proces odloèanja zelo raz¹irjen. Odloèitve se pogosto sprejemajo na toèki, kjer je seveda zdaj prepozno.Problem nastane in poljska vlada, ki jo namerava pozorno spremljati. Omenjeno je imenovanje posebnega odbora, ki namerava obravnavati preprosto analizo za odpravo nepotrebne birokracije, ki ovira nemoteno odloèanje.Poljska ima najveèje ¹tevilo javnih uslu¾bencev v Evropski uniji, ki gredo k mo¹kemu. Glede zadnje ¹tevilke bi morali vzeti model iz Nemèije, ki je pred petimi leti sprejel vrsto zakonov, ki so imeli igro s pretirano birokracijo. Zaradi ¹e manj¹ega ¹tevila uradnikov je dr¾ava zaèela varèevati. To je zato, ker zdaj niso morali plaèati meseène plaèe. In uradniki - zlasti tisti na najlep¹em, dr¾avnem nivoju - ne zaslu¾ijo nièesar.Nekateri od njih se do danes ¹tejejo za nem¹ko dr¾avo glede zneska izplaèanih odpravnin, ki so zanje premajhne.