Silesian proizvajalec oblaeil

Prej¹njo soboto je potekal prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ne¹teto gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za integracijsko sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjeni zaslon je vladal na najni¾ji toèki in vse je potekalo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihova umetnost temelji na popolnoma moènih in obèutljivih tkaninah z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili, ki so bile v celoti narejene iz kvaèkanja. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, ki je bila narejena posebej za novo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz te dra¾be bodo oznaèeni za siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène koristne in prijateljske akcije. Njegovi lastniki so se ¾e veèkrat odzvali na prodajo lastnih izdelkov, in ko je bil prodajni material celo obiskan naravnost iz tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la do trgovin ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava dru¾ba odpreti raèunalni¹ko trgovino, v kateri bi bile na voljo obratne zbirke kot v stacionarnih trgovinah.Na¹a lastna blagovna znamka oblaèil je ena od najbli¾jih proizvajalcev oblaèil na svetu. Ima veè tovarn po vsem svetu. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, predvsem pa najbolj zanimive krojaèe, krojaèe in arhitekte. Vsakiè, to ime naredi zbirke v posvetovanju z lepimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako izjemno uspe¹ne, da tiste, ki so se pripravljene spoznati v dolgih èakalnih vrstah od samega jutra, pred zaèetkom trgovine. Te zbirke gredo na ta dragi dan.Izdelki te vrednosti iz veè let so veliko priznanje med kupci, tako v dr¾avi kot v tujini. Pri pisanju o tem ni primerno, da ne omenjamo nagrad, ki so bile dovoljene in ki potrjujejo, da so uèinki najvi¹je vrednosti.

Oglejte si va¹o trgovino: Haccp oblaèila za enkratno uporabo