Psihoterapija jaroslaw

V zadnji toèki bomo poskusili opraviti test: kaj pomeni psihoterapija?

Vsekakor vsi vemo, da je psihoterapija sistem zdravljenja, katerega namen je olaj¹ati du¹evno ali fizièno trpljenje. Psihoterapija je kompleksen proces, katerega pitje je izpolnitev sprememb v pacientovem naèinu razmi¹ljanja, obna¹anje, ki ga bolnik lahko vidi kot te¾ko, pa je ¹e vedno tam. Psiholog je dovolj znanja, ki mu bo omogoèil, da bo opazil problem, s katerim se sooèa pacient, in tudi po razumevanju bolnika bo lahko uporabil pravo tehniko zdravljenja.

Psihoterapija je zelo nevaren proces. Da bi se bolnik spopadel s svojim problemom, mu ni treba samo gledati realistièno, temveè mora ¹e vedno videti svoje majhne strani, jezo, strahove in odpor do razliènih ¾ensk. Psihoterapija ni le pogovor s terapevtom, ki bolnika boli po hrbtu in pravi, da bo celota v miru. Psihoterapija je izjemen odnos, v katerem psihoterapevt bolje razume svoje probleme in tudi vire svojega trpljenja.

Pogosto sli¹imo od novih ljudi, da psihoterapija v njih vzbuja strah. Tak proces razmi¹ljanja je posledica dejstva, da ljudje ¹e danes malo vedo o psihoterapiji. In tako je znano, da èe nekaj ne vemo, nas to pripelje do moènega naèina strahu.

Koliko je psihoterapija? V psihoterapiji ni strogo uvedenih postopkov, ki bi doloèali, koliko psihoterapije je ¾iveti. Vsak pacient, ki poroèa terapevtu, ima drugaèno te¾avo in na kaj se je treba lotiti individualno. Tudi psihoterapevt med pomembnim sestankom je zelo te¾ko ugotoviti, koliko zdravljenja lahko vzamemo, vendar ga je mogoèe pribli¾ati ¹tevilnim te¾avam, s katerimi je pacient psihoterapevt.In varno je mogoèe reèi, da psihoterapija raèuna na spremembo v naèinu razmi¹ljanja osebe, ki pripada terapiji, ko je tudi njegova vest v svoji psiholo¹ki usodi.