Programska oprema za podjetja cen

Osebe, ki izvajajo gostinske dejavnosti, dobro vedo, kako pomembne so kratkoroène in dobre storitve za stranke. Zlasti v globokih in pogosto obiskanih prostorih, v katerih je veliko naroèil, je preprosto napaèno ali prezreti. Pravilna programska oprema, ki izbolj¹uje delo restavracije, bara ali druge gostinske toèke, bistveno olaj¹uje delo, kar bo poveèalo zadovoljstvo ne le odjemalca, ampak tudi zaposlenega. Kaj bi moral opisati tak program?

ReAction

Inovativna re¹itev je uporaba zaslona na dotik. Zahvaljujoè trenutni sezoni storitev je program omejen na absolutni minimum, usposabljanje zaposlenih za obravnavo te zamisli pa je hitro in lahko. Veliko pomoèi bo nedvomno intuitivno, ¹e posebej, ker bo programsko opremo uporabljala veèina zaposlenih v gostinskem kraju. Modularna struktura programa je ¾e od samega zaèetka oznaèena, kar omogoèa, da se njegova naloga prilagodi zahtevam lastnika restavracije ali bara.

Tak¹en program ne bi smel le olaj¹ati dela, ampak tudi omogoèiti delodajalcu, da nadzoruje delovni èas in kakovost storitev za zaposlene. Priporoèljivo je vzdr¾evati aktivno izmenjavo odnosov med sobno stre¾bo, kuhinjo in upravljanjem ter uvajanjem novih jedi, spremembami cen ali bonusnimi ali rabatnimi programi za redne stranke. Fleksibilnost pri usklajevanju strank je velika prednost take programske opreme. Program gastro pos, ki upo¹teva vse zgoraj omenjene znaèilnosti, pa tudi mnogi drugi, je na trgu najbolj primeren naèrt tega standarda. Je idealno zdravilo za lastnike picerije, doma s hitro hrano ali restavracijami. Celovito servisiranje celotnega prostora, bistveno izbolj¹anje komunikacije med posameznimi skupinami v prostoru in mo¾nost uvajanja sprememb so prednosti, ki morajo preprièati vsakega podjetnika, ki zdravi na gastronomskem obmoèju, da se seznani z zadnjim projektom.