Povraeilo iz nakupa blagajne v letu 2014

V letu 2015 se je zaradi ministrstva za finance bistveno zmanj¹alo ¹tevilo davènih zavezancev, ki izhajajo iz oprostitve obveznosti registracije prodaje z uporabo snemalnih naprav. To pomeni, da je blagajna ali finanèni tiskalnik nujen nakup za skoraj vsakega, ki vodi poslovno kampanjo.

®e veè let postopoma uvajamo nove predpise, v letu 2016 pa se v tem slogu niè ni spremenilo, vendar je omejitev 20.000 tisoè evrov, ki pomaga pri obvezni lasti tak¹nih naprav, tudi majhni trgovci hitro prehajajo.Kaj izbrati, katero jed bo do¾ivela v va¹em podjetju? Kak¹na je razlika med tiskalnikom in blagajno?Blagajna je jed za upravljanje prodaje na drobno, katere izvajanje je zbiranje davènih prejemkov. Obièajno se zdravi v lahkih in obièajnih trgovinah, dobro pa deluje tudi v visokih institucijah. Seveda obstajajo razliène vrste teh institucij, npr. Prenosni (igranje na baterije, ki so potrebni v ozadju, kjer obstajajo vrzeli v moèi, in v uspehu ljudi, ki pogosto opravljajo svoje lastno finanèno delo v tovarni stranke. Tak¹na skupina vkljuèuje razliène vrste ponudnikov storitev, na primer storitve popravil, prodajalce od vrat do vrat in celo odvetnike. Prednost blagajne je ni¾ji nakupni stro¹ki kot tiskalniki in seveda dejstvo, da mora samo prodajalec upravljati z njimi.Novitusov fiskalni tiskalnik se uporablja za pisanje prihodkov od prodaje in prodaje potrdil. Vendar pa je pomembna razlika v zadnji, da ne more delati sam, mora delati z raèunalnikom, ki ima ustrezen prodajni program. To razlago najpogosteje uporabljajo podru¾nice, ki so zelo pomembna tr¾na baza, poleg tega pa so ¾e opremljene z raèunalniki, opremljenimi s prodajno programsko opremo, npr. Za izdelavo raèunov z DDV. Prikljuèitev tiskalnika vam omogoèa ne samo tiskanje potrdil ali raèunov, temveè tudi avtomatsko porabo izdelka (trenutno v èasu izdaje potrdila. Druge prednosti, ki jih ima ta kamera, je mo¾nost pregleda dobrin za shranjevanje blaga (prek prodajnega programa in uporaba razliènih rabatov, npr. "Kupi dva v vrednosti ena". Pomanjkljivosti tiskalnikov so dejansko visoka nakupna cena in potrebno sodelovanje z raèunalnikom.