Posebne storitve in varnost evropske unije

Vpra¹anja varnosti in varovanja prakse v sektorju so povezana predvsem s pomoèjo naravnega okolja. Poskusimo pokazati, kako je EU normalizirala predpise v zvezi z industrijsko varnostjo na podlagi ¹tudije primera - atex ¹tudije primerov.

Glede na to, da je bila izroèena velika skupina strojev in orodij, ki se ukvarjajo s stvarmi v rudnikih premoga, v katerih obstaja nevarnost eksplozije metana in premogovega prahu, je v posebnem zakonu obravnavana Direktiva 94/9 / ES, ki je odstranjena. gro¾nje.

Marca 1994 sta Evropski parlament in Svet sprejela ti Nova re¹itev 94/9 / WE v bistvu ureja zakonske doloèbe dr¾av èlanic v zvezi z orodji in za¹èitnimi metodami, ki so namenjene dobièku na podroèju potencialne nevarnosti eksplozije, ki se imenuje atex direktiva. & nbsp; & nbsp; izvajanje doloèb èlena 100a Rimske pogodbe, ki je glavni cilj tega svetovanje je zagotoviti nemoten pretok blaga, ki bo zagotovil visoko stopnjo za¹èite pred eksplozijami. Vendar to naèelo ni bilo pomembna faza na podroèju usklajevanja za¹èite pred eksplozijami v Evropskem sporazumu. Pribli¾no dvajset let bi se morali vsi prilagoditi veè naèelam ti starega pristopa k prosti trgovini z blagom, ki je ¾e vkljuèen v naèelo ATEX.

Direktiva 94/9 / ES je bila vkljuèena v stanovanje z dne 1. julija 2003 in je nadomestila direktive 76/117 / EEC in 79/196 / EGS starega pristopa za elektriène naprave, ki so podatki za dobièek na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. 82/130 / EGS, ki se ukvarja z elektriènimi napravami, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah v stanovanju plinskih rudnikov. Postopki za ocenjevanje soglasij na stari platformi so bili kombinirani, vendar z elektriènimi orodji, ki so bila potrebna za izvajanje natanèno doloèenih varnostnih zahtev. Raziskave so pokazale, da so elektriène naprave vir v¾iga le sredi uspeha. V zvezi s tem je v direktivah o starem pristopu ogro¾enosti oznaèen le elektrièni pristop, ki je skoraj ustrezen za pridobitev globoke za¹èite, ki jo zahteva uredba 100a Rimske pogodbe.