Poravnava fiskalnega tiskalnika

Elzab & nbsp; fiskalni tiskalniki so jedi, ki se uporabljajo v podjetjih. Sledijo prihodki od prodaje izdelkov na drobno. Uporaba tega tiskalnika je odvisna od davka na dohodek in DDV. Za uporabo tiskalnika v skladu z zakonom je potrebna odobritev. Fiskalni tiskalnik ne more delovati brez povezave z raèunalnikom, ta blagovna znamka ga razlikuje od blagajne. Preveè te¾ko je registrirati potrdila v raèunalnik in jih natisniti.

Tiskalnik obièajno uporablja prikljuèke RS-232 in USB. Za uporabo tiskalnika ni potreben odobren program. Viden je v spletnem delu proizvajalca tiskalnika & nbsp; Trenutno so modeli fiskalnih tiskalnikov z odobritvijo zemlji¹èa v bli¾njem stanju uporabili vrata RS-232 kot pomembno komunikacijsko pristani¹èe. Nasprotno pa so vrata USB postavljena tako, da so v operacijskem sistemu oèitna kot navidezna serijska vrata. Prodajalci, ki uporabljajo fiskalni tiskalnik, obravnavajo nalogo opravljanja fiskalnega dnevnega poroèila. To poroèilo se shrani v nepopravljiv fiskalni pomnilnik tiskalnika. Fiskalni tiskalnik je preveè zadol¾en za tiskanje fiskalnih raèunov za stranke v skladi¹èu, medtem ko je na kontrolnem kolutu. Kopije zvitkov se arhivirajo. Po prodaji izdelka je treba stranki posredovati davèno potrdilo. Kopije davènih seznamov si ¾elijo ¾enske, ki 5 let proda izdelek. Kopije dokumentov v elektronski obliki je mogoèe dodatno shraniti tudi na raèunalniku. Finanèni tiskalnik je zelo enostaven za uporabo. ©katla za tiskalnik vsebuje informacije, ki so namenjene ponazoritvi ¾enske, ko jo podarite. Pomanjkljivost fiskalnih tiskalnikov je v tem, da natisnjeni raèuni niso odliène kakovosti, saj bodo natisnjene èrke po kratkem èasu oprane. V skladu z zakonom ministra za finance z dne 14. marca 2013 (Uradni list Republike Slovenije, toèka 363 v zvezi z blagajnami je treba tehniène preglede finanènih naprav izvajati najmanj vsaki dve leti. Zavezanci za DDV lahko zaprosijo za pomoè za fiskalni tiskalnik.