Porabo mesa na kitajskem

Izraz meso, ki se uporablja, na splo¹no obstaja na kulinariènem mestu in ima opredelitev tkivnega konglomerata, katerega pomembno je mi¹ièno tkivo, pridobljeno iz zakola ali divjadi. Veèina ljudi na evropski celini meni, da je meso nekaj velikih elementov hrane, ki bogatijo dnevno prehrano z beljakovinami, medtem ko so trgovci na debelo z mesom odgovorni za zagotavljanje proizvodov ¾ivalskega izvora strankam. Meso kot sestavina èlove¹ke hrane ¾e deluje od prazgodovinskih trenutkov, ko se je pokazalo, da je u¾ivanje ¾ivalskih beljakovin ekonomièno sredstvo za zagotavljanje velike kolièine energije. Verjetno je izku¹nja u¾ivanja mesa potekala v èasu poledenitve, ko je bilo pridobivanje zelenjave in prehranjevanje z mesom branilo enega od osnovnih elementov pre¾ivetja.

Dejavnost trgovcev z mesom je vèasih bojkotirana z drugimi vegetarijanskimi gibanji, katerih predstavniki menijo, da jedo mesne izdelke kot neetièno delo, kot posledico ubijanja èlove¹kih organizmov. Pojav vegetarijanstva je nastal s poudarkom na pravih in zdravstvenih razse¾nostih pridelave ¾ivil, ki temeljijo na zakolu ¾ivine za zakol, zlasti ¾ivali, ki so bile postavljene v industrijsko kmetijstvo. Obstoj vegetarijanstva nekoliko ogro¾a obstoj trgovcev na debelo z mesom, saj gre za spodbujanje brezmesne prehrane. No, vegetarijanstvo govori o zavestni in pozitivni izkljuèenosti iz obièajne prehrane mesa, vkljuèno z ribami in morskimi sade¾i.

Veganstvo je najbolj radikalna frakcija vegetarijanstva, ki vkljuèuje izogibanje vsem proizvodom ¾ivalskega izvora, torej ne samo mesa, ampak tudi jajc, mleka in mleènih izdelkov. Takrat je trend povezovanja z osnovnimi verskimi gibanji, ker se je v drugem tisoèletju pr. na trgu indijske podceline, kjer je bil strogo verski. Evropski vegetarijanci so se pojavili ¹ele v ¹estem stoletju pred na¹im ¹tetjem, pitagorejci pa menijo, da izvajajo brezmesno prehrano kot neetièno. Kljub ¹tevilnim pravim in dobrim razlogom za vegetarijanstvo, veèina ljudi ¹e vedno jede meso iz teh individualnih razlogov, kot v ledeni dobi. Dokler se ne pripravijo protipostavke proizvodov ¾ivalskih beljakovin, ki zadovoljujejo potro¹nike, bo poraba mesa ¹e naprej standard in mesni trgovci bodo dolgo èasa u¾ivali v velikem ¹tevilu kupcev.