Pesem iz blagajne

Ko prodajamo izdelke ali storitve posameznikom (npr. Tistim, ki ne poslujejo, potrebujemo blagajno ali fiskalni tiskalnik. Po nakupu je registracija fiskalne naprave in fiskalizacije zelo pomembna. Vse postopke, povezane s blagajno, je treba izvesti v dveh mesecih od nakupa.

Preden zaènemo evidentirati prodajo na blagajni, je treba predlo¾iti poroèilo vodji pristojnega davènega urada. Kaj je treba najti v takem obvestilu? Najprej morate napisati, kak¹no bo toèno ¹tevilo blagajn, ki se uporabljajo v pisarni. Navedite in navedite naslove krajev, kjer se bodo uporabljali.Uredba ministra za finance z dne 29. novembra 2012 natanèno opredeljuje naèin, kako naj poteka poroèanje blagajn. Skupaj z njimi je treba najkasneje na dan, ko se izgubi pravica do izbrisa iz blagajne, namestiti veè kot polovico blagajn, o katerih poroèa vodja davènega urada. Skupaj z razlogom za naslednji mesec je treba v raèunovodstvo vkljuèiti tudi druge blagajne.Ko smo ¾e prijavljeni in name¹èeni blagajne, bi morali sprejeti njihovo fiskalizacijo. To je potrebno, èe ¾elimo v poslovnih praksah uporabljati blagajne in tiskalnike.

Kaj je fiskalizacija blagajne? O dodelitvi fiskalnega modula (Davèna identifikacijska ¹tevilka davènega zavezanca davèni blagajni. Spomnimo se, da je to enkratna operacija, obstajala je in bila nepovratna. Zelo pomembno je, da fiskalizacijo blagajne izpolni strokovno usposobljen tehnik. Pri uspe¹nosti napake bo napaèno, èe odpravimo napaèno izvedeno fiskalizacijo, zato bomo morali kupiti novo blagajno, kar pomeni precej¹en stro¹ek. Zaradi fiskalizacije blagajne bo mogoèe delovati fiskalno. Od tega dne naprej bodo v pomnilniku blagajne usmerjena dnevna poroèila, ki vsebujejo informacije o dnevni prodaji.Po izvedeni fiskalizaciji blagajne ga morate v sedmih dneh prijaviti vodji ustreznega davènega urada. Posledica tega bo pridobitev registracijske ¹tevilke.