Otro ka modna revija

V soboto je potekal prikaz najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki bi morali videti, kaj so oblikovalci naredili za sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Dobro oblikovana razstava je ostala na najmanj¹i toèki in vse je bilo narejeno brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Za njihovo vrednost so bile uporabljene le naravne in te¾ke tkanine s pomembnimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim in svilenim materialom. Na¹i novinarji so najbolj u¾ivali v zraènih, barvnih maksih krilih. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke, pa tudi bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci namenjeni ¾enskam, med drugim pletenim klobukom z zdravimi kro¾i¹èi, okra¹eni s èipko in zanimivimi cvetovi.Po koncertu je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène kreacije, pripravljene posebej za trenutni boj. Obleka je bila dana osebi, ki je nameravala ostati anonimna. Poleg tega je bilo tudi na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz trenutne prodaje bo oznaèen za poljsko siroti¹nico. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène dobre in privlaène delnice. Njen lastnik se je ¾e veèkrat posvetil prodaji lastnih del, nato pa je bil predmet prodaje celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo zadnja kolekcija zaèela poslovati v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da blagovna znamka naèrtuje odprtje raèunalni¹kega trgovanja, v katerem bi bile priljubljene zbirke, ki niso v fiksnih revijah.Poljsko oblaèilno podjetje je edinstven med najbolj vroèimi proizvajalci oblaèil v miru. Na svetu ima veè tovarn. V njem je zaposlenih veè tisoè ljudi, predvsem najuèinkovitej¹i krojaèi, krojaèi in arhitekti. Vsaka faza imena ustvarja zbirke v dogovoru s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke resnièno pripeljejo do spoznanja, da so ponovno pred zaèetkom trgovine pripravljene v veliki vrsti zgodaj zjutraj. Te zbirke imajo isti dan.Uèinki tega imena iz mnogih hitrih let u¾ivajo veliko priznanje med prejemniki, tudi v svetu, ko in v tujini. Pi¹e o njej, ne prodaja, da ne omenja zadovoljstva, ki jih je prejela, in ki potrjujejo, da so izdelki najvi¹jega razreda.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratno oblaèilo iz Krakova