Osnovna sredstva blagajne

Blagajna novitusa je obvezna za osebe, ki vodijo lastno podjetje, njihovi prejemki pa so presegli vrednosti, ki jih je doloèilo Ministrstvo za finance.

https://ecuproduct.com/si/money-amulet-najboljsi-nacin-za-pritegnitev-bogastva-in-zivljenjske-srece/Money Amulet Najboljši način za pritegnitev bogastva in življenjske sreče

Pri razvoju dneva je treba izdati potrdilo za vsak izdelek, ki ga je kupil uporabnik, kar povzroèi prito¾bo prejemniku, za osebo, ki govori podjetje, pa je razlog, da se odpove z naslovom zakladnice.

V ta namen je treba vsak mesec izpisati meseèna fiskalna poroèila - meseèna fiskalna poroèila. Fiskalno poroèilo (dnevno ali meseèno je gradivo, ki ga objavlja blagajna, ki ima informacije, kot so prometne in davène stopnje v doloèenem èasovnem obdobju (dan ali cel mesec, z doloèenimi davènimi stopnjami in prodajo, ki odstopa od davka. Namen takega poroèila je prikaz dnevnega ali meseènega bruto dohodka, vkljuèno z navedbo razliènih stopenj DDV.

Kdaj natisniti poroèila blagajne?

Kot je navedeno zgoraj, obstajata dve vrsti fiskalnih poroèil: dnevno in meseèno. Kot nakazujejo nekatera imena, se poroèila blagajne izdajajo vsak dan in enkrat v maju na hrbtni strani.

Dnevno fiskalno poroèilo je na voljo za re¹evanje prodaje na doloèen dan, na njegov rezultat ali do 24:00. Mo¾no ga je tudi natisniti pozneje in pred prvo transakcijo naslednji dan. Vendar pa mora biti eden z zadnjim, da se bo izpis ponovil po polnoèi. V fiskalnem dnevnem poroèilu bomo prikazali skupni znesek, za katerega so bili prodani uèinki tega dne.

Davèni urad potrebuje tudi meseèna fiskalna poroèila. Meseèna fiskalna poroèila je treba ustvariti na ciljni cilj do polnoèi, pred prvo prodajo naslednjega dne, ki se zaène v zadnjem mesecu. Meseèno poroèilo je gradivo, natisnjeno na znesek, ki vkljuèuje vsa predhodno natisnjena dnevna poroèila. Tak¹no poroèilo nam ka¾e povzetek rezultatov v pomembnem mesecu. Meseèno poroèilo se sestavi le enkrat na mesec.

Èe se dnevno ali meseèno poroèilo konèa po polnoèi, pa bo pred prvo prodajo tudi na poroèilu ¹e en trenutek, da se niè ne bo razburilo, ker ni potrebe po predlo¾itvi re¹itev v zadnji stvari.