Osebni razvojni nasveti

Vsi zaposleni morajo vsak dan posku¹ati raz¹iriti svoje spretnosti in pridobiti razlièna znanja. Ni pomembno, koliko smo stari. Da bi lahko izobra¾evali, lahko resnièno postanete v doloèeni starosti in tako ¹e naprej. Èe vsak dan ocenjujemo nova delovna mesta, bomo svoje znanje in obèutke in upanje za bolj¹e bivanje obogatili. Na kaj se osredotoèiti?

Znanje tujih jezikov je praktièno potrebno v trenutnih èasih. In vredno se je osredotoèiti predvsem na angle¹èino. V toliko angle¹èini lahko komuniciramo praktièno v kateri koli tuji dr¾avi. In potem nam naredi veliko mo¾nosti. Uèenje angle¹èine nam bo dalo tudi delovna mesta, kot je uèenje IT. In taki ukazi so veliko plaèani. Tudi èe imamo svoje stalno, dokazano delo, pogosto i¹èemo veè prilo¾nosti, da dobimo nekaj denarja. Zato si poglejmo bogate ponudbe, ki se vsak dan pojavljajo na ¹tevilnih spletnih mestih. Èe bomo izbolj¹ali svoje misli, bomo lahko delali razlièna dodatna delovna mesta. Tako se bodo spremenili in poveèali na¹ skupni zaslu¾ek.

Pri znanju tujih jezikov je najpomembnej¹e sistematièno. Brez njega ne bomo dosegli nièesar. Na koncu je spomin vsakega èloveka minljiv in majhen. Zato morate izbrani material redno ponavljati in ga zapomniti. Vredno je iti v jezikovno skupino in se registrirati za pridobitev. Èe jih bomo plaèali, bomo zagotovo pustili lekcijo. Posledièno nihèe od nas ne mara nesmiselno in majhno porabiti denarja. V tej metodi se bomo nauèili, kako narediti IT prevajanje tudi druge, posebne prevode. V nasprotju z videzom ni povsem preprosto. Tu nimamo obièajnega znanja. Zato bodo morda potrebni posebni teèaji. Izgubimo jih in morda nam bo dala veliko zanimivega.

Verjetno se ne bomo vsi prijavili za naslednje pouke tujega jezika. Vendar pa se lahko dobesedno uèimo povsod, tudi v dru¾inskem domu. Pri tem pa bo treba imeti te¾ko motivacijo, ki nas bo dobesedno privedla do dela. Vsaj eno uro dnevno moramo porabiti za knjige. In potem je majhen del dneva, ker bodo vsi na¹li trenutek, da ga posvetijo lekciji. V tej uri pregledujte razliène uèbenike in ponovite izbrana gradiva, mi pa bomo dobili koristno znanje.