Nove fiskalne blagajne

Denarne blagajne novitus small plus e so orodje, ki bele¾i promet in znesek komercialnega davka in DDV, ki je primeren za prodajo na drobno. Blagajna je elektronska.

Nekateri finanèni blagajni nimajo vgrajenega pomnilnika ali pa sami z vgrajenim pomnilnikom ne zaraèunavajo podatkov, saj uporabljajo zunanji pomnilnik. V Italiji in Grèiji so blagajne podobne tistim, ki so koristne na Poljskem, vendar so nekoliko drugaèe naèrtovane. Zakon, ki doloèa uporabo blagajne pri registraciji prodaje, je zagotovo Ministrstvo za finance na obveznem registru prodaje na drobno.

Ta zakon zavezuje podjetnika, da evidentira prodajo z uporabo blagajne, ki jo evidentira v elektronskem zaporedju, in obraèuna pri ustreznem uradu z ustvarjanjem obveznega dnevnega fiskalnega poroèila. Fiskalne blagajne lahko ¹irimo na proste, medtem ko tiste, ki gradijo na raèunalniku. V teh prvih blagajnah so opremljene s programsko opremo, vgrajeno v notranjost elektronske naprave. Registrske blagajne z vgrajenim samostojnim sistemom imajo vgrajen register kod PLU, njihova stranka pa lahko deluje s stopnjami, imeni, cenami in èrtnimi kodami, prejetimi pri prodaji izdelkov. Nedvomna prednost blagajn, ki temeljijo na raèunalniku, je mo¾nost veèjega poseganja v specifiène, kar lahko spremenimo s pomoèjo raèunalni¹ke tipkovnice. Ti dodatki so uporabniku prijaznej¹i, saj zagotavljajo kombinacijo veè finanènih sredstev v enem sistemu, ki ga nadzoruje raèunalni¹ki znanstvenik ali oseba, ki je usposobljena za upravljanje fiskalnega programa.

Raèunalni¹ki sistemi uporabljajo tiskalnike, ki so povezani s blagajno in raèunalnikom z uporabo posebne programske opreme. Brez razloga za istega fiskalnega èloveka, ki smo ga izbrali, naj imamo rezervno fiskalno blagajno. Rezervna blagajna je odprta prednost v primeru okvare samega orodja za snemanje. Nakup posebne naprave naj se opravi predvsem v vseh velikih komercialnih in storitvenih omre¾jih, pri èemer nakup posebne naprave ni velik stro¹ek, najpomembnej¹e pa je zadovoljstvo. V primeru mikropodjetij lahko gospodarska vpra¹anja igrajo pomembnej¹o vlogo.