Nevarnost po ara na delovnih mestih

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati tveganje eksplozije vnetljivih snovi zaradi elektrostatiène iskre. ©iroko se uporablja pri transportu in predelavi vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev lahko ustvari drugaèno obliko. Najla¾ji in nekaj zapletenih modelov predpostavljamo iz ozemljitvene objemke tudi iz kabla. Naprednej¹i in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni z za¹èitno enoto za ozemljitev, zaradi katere je dovoljeno izdajati ali transportirati proizvod, ko je ozemljitev pravilno prikljuèena.

Elektrostatiène ozemljitve se najpogosteje izvajajo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Pri izdelavi rezervoarjev za polnjenje ali praznjenje z drugimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboji. Vir njihovega polo¾aja je verjetno bolj me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji se ustvarijo z dotikom ali razloèevanjem posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo omejena na elektrostatiène lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Pri uspe¹ni neposredni in hitri povezavi s tlemi ali nezaraèunanimi cilji se lahko ustvari kratek impulz, ki bo odgovoren v razmerah iskre.Pomanjkanje oskrbe z izcedkom iz iskre lahko vname me¹anico plina in zraka, kar se ka¾e v eksploziji ali slabi eksploziji. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.