Navodila za blagajno

Princess Hair

Vsak lastnik blagajne se zaveda ¹tevilnih dol¾nosti, ki se nana¹ajo na posedovanje take naprave. Blagajna elzab jota e, tj. Naprava, ki deluje pri dnevni registraciji prodaje, poleg ¹tetja pri davènem uradu. Podjetniki redko spremljajo svoje delo. Na kaj lahko taka pomoè raèuna?

Oglejmo torej dokaz tak¹nega pomembnega dokumenta, ki je dnevno poroèilo.Dnevna poroèila iz blagajne so edinstvena med najpomembnej¹imi stvarmi, ki se pojavljajo v primeru revizije. Ljudje so dol¾ni zahtevati njihovo predstavitev, vlagatelju, ki nima tak¹nih poroèil, da nalo¾i veliko globo. Zakaj je dnevno poroèilo zelo pomembno? Odgovor je zelo preprost - to besedilo je najlep¹i povzetek celega dneva prodaje. Podjetnik mora to poroèilo pripraviti na dan prodaje. Ker naslednji dan postavi prodajo iz niè, se to poroèilo imenuje in poroèilo o ponastavitvi. Pomembna potreba je, da brez izvedbe tak¹nega opisa, ki je povzetek dneva prodaje, ne morete zaèeti prodajati naslednji dan. Teoretièno je to te¾ka naloga za prodajalce, vendar je vredno preuèiti koristi, ki izhajajo iz potrebe po pisanju in za¹èiti dnevnih poroèil iz blagajne. Vendar pa so dragocen vir ¹tevilnih pomembnih informacij, ne le za upravljavce davènega urada, ampak tudi za prodajalca. Analiza takih opisov lahko podpira zneske za poizvedbe v zvezi s tem, kateri izdelki se zdijo najbolj¹i, in v katerih dneh ali urah lahko poèakate na najmoènej¹i promet. Obstajajo zadnji izjemno pomembni podatki za tiste podjetnike, ki ¾elijo delovati v na¹i vlogi ali privabiti kupce z novimi zbirkami. Èe jih obravnavajo kot privlaène za stranke, je vredno poznati njihove navade in ¾elje. Veèja je informacija o zadnjem dejstvu, moènej¹i je boj za stranko. Tako se lahko izka¾e, da je nepomembno dnevno poroèilo dragocena podpora vsakemu podjetniku, ki je kar najbolj izkoristil vire informacij, ki mu jih prina¹ajo fiskalni pulti.Oblikovanje dnevnega poroèila bo uporabil podjetnik, zato obstaja dobra ideja, kako bo poroèilo postalo uporaben dokument. Veliko je odvisno od ustvarjalnosti prodajalcev, ki so na ¾alost prepogosto omejeni na izdelavo tak¹nih poroèil, vendar le s spominom na mo¾en nadzor.