Modna revija new york

V soboto je bila prikazana najnovej¹a zbirka lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci dali na sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Dobro oblikovana predstava je imela najmanj¹o komponento in vse je bilo narejeno brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabljali so popolnoma po¹tene in lahke tkanine v nizkih barvnih barvah, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili najbolje ujemajo z zraènimi, barvitimi maxi krili iz kvaèkanja. Poleg njih so bili navdu¹eni tudi s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape s ¹irokimi robovi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za to prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki od trenutne prodaje bodo poslani poljski siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in aktivne akcije. Njegovi lastniki so ¾e veèkrat dodeljevali na¹e izdelke za prodajo in èe je bilo prodajno mesto celo obisk v tovarni.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka na zaèetku maja hitro prispela na toèke. Poleg tega je napovedal, da podjetje razmi¹lja o vzpostavitvi raèunalni¹kega poslovanja, v katerem bi bilo vredno zbirati tudi druge zaloge kot v stacionarnih trgovinah.Va¹e oblaèilno podjetje je eno najveèjih proizvajalcev oblaèil na svetu. Predstavlja veè tovarn v vseh regijah. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem v tem smislu, najbolj¹e krojaèe, ¹ivilje in oblikovalce. Kaj vsaka faza podjetja pi¹e zbirke v enotnosti z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako uspe¹ne, da vedno pred zaèetkom trgovine, tiste, ki so to pripravljeni zgodaj zjutraj, opravljajo v dolgih vrstah. Te zbirke izginjajo isti dan.Uèinki te organizacije iz mnogih hitrih let u¾ivajo velik pomen med potro¹niki, tako na obmoèju kot tudi v tujini. Ko pi¹em o njej, ni prav, da ne omenjam moè zadovoljstva, ki jo je dosegla, in kako ¹tejejo, da so uèinki najbolj¹e kakovosti.

Goji creamGoji cream Učinkovita naravna krema proti gubam z znaki staranja

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratni èoln za oblaèila