Mletje mesa 5

Podobna oprema je uporabna v vseh gostinskih obratih. Zato je potrebna uèinkovita in profesionalna oprema. Prav tako mora izpolnjevati vse potrebne zahteve, skupaj z odprtino za stik z ¾ivili, tako da je hrana, ki je predelana za njihovo pozornost, odlièna in primerna za stranke. Tak¹na naprava mora imeti dobre dokumente, ki potrjujejo pribli¾evanje razmerju s hrano.

Ena od najpomembnej¹ih naprav v mnogih gastronomskih podjetjih so jedi za proizvodnjo mesa. Primer tega je ozka in uèinkovita mlin za meso, tj. mlin za meso. Naprave tega vzorca se pogosto uporabljajo v trgovinah z mesom ali na gastronomskih obmoèjih, kot so restavracije.

Volkovi za mletje telesa so obièajno izdelani iz velike vrednosti nerjaveèega jekla. Zahvaljujoè temu je jeklo preprièano, da korodira, razlièni kontakti iz njega pa ne pridejo v hrano. Mlinèek za meso mora zagotoviti to dobro delovanje ali pa je odlièen za ohranjanje doloèene kolièine telesa v danem obdobju. Obièajno je oznaèena v kg / uro. Visoka uèinkovitost je ¹e bolj pomembna, saj kupci v trgovini ali restavraciji zelo dobro slu¾ijo. Mesto je tudi moè naprave, poleg njenih dimenzij, zlasti velikosti sita in komore za meso. Konstrukcija mora zagotavljati izjemno stabilnost naprave. V ¹tevilnih prostorih, povezanih s gastronomijo, je lahko bolj pomemben standardnej¹i napajalnik iz 230 V vtiènice.

Vpra¹anje enostavnega dostopa do strojne obdelave v projektu njegovega pozitivnega èi¹èenja je zelo resnièno. Bolj odprta in funkcionalna storitev je pomembna. Èe bo telesni volk uporabil modularno strukturo in bo pri¹lo do oèitnega stika z drugo opremo (npr. Druge vrste sit, bo moèna, da se stroj hitro prilagodi naravnim potrebam. Za¾eleno je ustvarjanje in ustvarjanje na preizku¹enih proizvajalcih, saj ne bi smelo biti problema z dostopom do dodatne opreme, pa tudi s specializiranimi vzdr¾evalnimi in servisnimi storitvami.