Mikroskop in teleskop

Kot obièajno je mikroskop obèutljiva naprava, ki nam zagotavlja veliko vpogleda v predmete, ki jih je s prostim oèesom zelo te¾ko videti. Mikroskopi se med seboj razlikujejo z vsakim modelom in slogom ¹iritve. Prvi mikroskopi, ki so se pojavili na domaèem trgu, so optièni mikroskopi, v katerih je bila za osvetljevanje predmetov uporabljena le dnevna svetloba.

Mikroskopi za dojenèke tudi za odrasleDanes se profesionalni mikroskopi obièajno uporabljajo v znanstvenem smislu za izgradnjo bolj ali manj zapletenih laboratorijskih testov. Preprosti mikroskopi lahko predstavljajo tudi veliko darilo za poljskega otroka in najbolj¹e zahvaljujoè tak¹nemu darilu, lahko uèence spodbujamo k ¹oli. Pri izbiri ustreznega mikroskopa moramo vedno vedeti, na katere parametre moramo biti pozorni, da bi ustvarili dober nakup.

Kaj naj pomagam?V zadnjem èasu se skoraj vsak mikroskop pripravlja iz naslednjih elementov: okular, cev, mikrometer, kondenzator, vijaki in ogledala, ki jih lahko vidimo na izpostavljenosti pregledanih predmetov. Najpomembnej¹i polo¾aj v mikroskopu je seveda okular, ki je viden za poveèanje slike, ki jo proizvaja objektiv. Tudi tubus ima kljuèno vlogo, ki nam omogoèa, da poveèano sliko oblikujemo po volji. Èe nameravamo pridobiti visokokakovostni mikroskop, bi morali v glavnem vrstnem redu posvetiti pozornost tem dvema komponentama.Pred nakupom mikroskopa je vredno tudi resno razmisliti, kak¹en mikroskop ¾elite doseèi. Akustièni mikroskopi, ki zasedajo ultrazvoène valove, elektronske mikroskope, ki uporabljajo elektronski ¾arek in fluorescenèni mikroskop, imenovani tudi svetlobni mikroskopi, se zdaj pojavljajo na bli¾njem trgu. V rastlinah lahko sreèamo tudi vse bolj modne holografske in konfokalne mikroskope v bli¾nji regiji, ki popolnoma poveèajo kontrast in loèljivost. Prav tako je treba omeniti operativne mikroskope, ki se uporabljajo za gradnjo kompleksnih operacij.