Legalizacija blagajne

Veè kot 2000 eksplozij vnetljivih snovi, prahu in plinov se vsako leto po¹lje v kraje Evrope, ki jih po¹ljejo na unièevanje strojev, po¹kodbe opreme in hi¹, pa tudi redko do izgube dobrega ¾ivljenja. Eksplozivne atmosfere lahko povzroèijo eksplozijo, ki nastane zaradi situacije, ko se me¹anica zraka, vnetljivih plinov, hlapov ali drobnih delcev dobavlja, proizvaja in hrani v prisotnosti kisika. Najverjetnej¹e eksplozivne atmosfere so obièajno v kemijskih interesih, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, èistilnih postajah in morskih pristani¹èih, tudi na letali¹èih.Direktiva ATEX je bila ustanovljena kot prostovoljno pravilo za opremo, ki se prodaja v evropski skupini in se uporablja v okolju, obèutljivem na nevarnost eksplozije. Od trenutka, ko dobite ATEX direktivo, morajo biti vse te naprave sposobne imeti ATEX potrdilo tudi oznaèeno z ustreznim simbolom. Direktiva ATEX 94/9 / EC zahteva, da proizvajalci dobavljajo elektrièno opremo za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah samo z ustreznim certifikatom. Po drugi strani imajo zaposleni ATEX direktivo 99/92 / EC, ki doloèa zahteve za izbolj¹anje zdravja in varnosti ljudi, ki igrajo v ozadju, ki je izpostavljena eksploziji. Sam princip ATEX 94/9 / EC je prilagojen opremi, ki je vir v¾iga, saj je njihov uspeh mo¾nost elektriènega praznjenja, nastanka stalne elektrike in ekstremnih temperatur. Èeprav je direktiva ATEX nepogre¹ljiva uredba, je mogoèe med prednostmi podrejenosti omeniti:

zagotavljanje varnosti delovnega mesta za zaposlene v proizvodnih trgovinah,omejevanje gospodarskih izgub zaradi morebitnih okvar ali izpadov pri delu,zagotavljanje potrebne kakovosti dodatkov za trgovino na podlagi Evropske unije, \ tusklajevanje slu¾b zaupanja in zdravja pri delu ter odgovornih enot.