Kaj je pregled

Vsak podjetnik, ki uporablja blagajno v neposrednem podjetju, se vsak dan bori z oddaljenimi te¾avami, ki jih te naprave lahko ustvarijo. Kot pri vsaki elektronski opremi tudi blagajne niso brez napak in se vèasih pokvarijo. Niti lastnik podjetja ne ve, da mora biti na kateri koli toèki, kjer se evidence hranijo z blagajnami, obstajati ¹e ena taka naprava - samo za neuspeh tega kljuèa.

Pomanjkanje rezervne blagajne med prodajo blaga ali storitev lahko vodi do nalo¾itve kazni s strani davènega urada, saj bo to prepreèilo prodajno pismo v èasu okvare glavne naprave. Dokumenti, ki so shranjeni v skladu z blagajno, morajo vsebovati servisno knji¾ico blagajne. V tem pismu niso samo vsa popravila na napravi, temveè tudi nasveti glede fiskalizacije blagajne ali zamenjave spomina. V storitveni knjigi, ki jo vnesete, je na voljo tudi edinstvena ¹tevilka, ki jo je davèni urad dal na blagajno, ime dru¾be in naslov prostorov, kjer se znesek uporablja. Vsi ti oglasi veljajo za davène in¹pekcije. Popravki v spominu blagajne se spremenijo tudi v dejavnosti specializirane slu¾be, ki jo mora imeti vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, podpisano pogodbo. Kaj je dobro - obvestite davèni urad o vseh spremembah v storitvi blagajne. Prodaja na fiskalnih blagajnah bi morala potekati neprekinjeno, saj je treba pri uspe¹nem polnjenju spomina blagajne izmenjati mnenje o drugem, spomniti pa se tudi na branje spomina. Branje pomnilnika blagajne lahko obstaja - podobno, èe je njegova sprememba izvedena samo in samo s strani poobla¹èenega subjekta. Poleg tega je treba to delo opraviti v prisotnosti delavca davènega urada. Iz odèitavanja fiskalne blagajne se pripravi ustrezen protokol, katerega kopija sam vstopi v davèni urad in ostane podjetniku. Zahteva, da se ta protokol hrani v skladu z novimi dokumenti v kombinaciji z blagajno - pomanjkanje lahko vpliva na nalo¾itev kazni s strani urada.