Isotka neplodnost

Neplodnost pri ljudeh se daje predvsem zaradi nizke gibljivosti semenèic, slabe kakovosti sperme ali po¹kodbe spolnih organov. Najpogosteje je neplodnost posledica nizke kakovosti semena, tj. Zmanj¹anega ¹tevila semenèic (manj kot 20 milijonov v 1 ml, tj. Zmanj¹ane mobilnosti.

Poudarek na sedanji meri med drugim spolno prenosljive bolezni in pregrevanje mod (pogoste èrpalke iz savne, majhnega in brez vetra. Vèasih je neplodnost posledica po¹kodbe mod ali vas deferens zaradi oku¾be ali po¹kodbe. To vèasih pomaga pri semenu zrele sperme in vèasih celo popolni neplodnosti. Na reproduktivno vrednost lahko vplivajo bolezni srca, ledvic in pljuè.

zdravljenjePrva faza zdravljenja mo¹ke neplodnosti je sprememba naèina ¾ivljenja. To bo zagotovo pomagalo pri telesni aktivnosti in opustitvi stimulansov, npr. Alkohola. Na stanje sperme pozitivno vplivajo prehrana z nizko vsebnostjo ma¹èob, naèin delovanja in zelenjava ter dodajanje vitamina C sistemu.Èe je neplodnost posledica hormonskih motenj, bolnik dobiva hormone. Obstrukcija vaskavinov se v nekaterih primerih konèa kirur¹ko.

vzrokiNeplodnost ima lahko tudi genetsko osnovo. Vredno je uporabiti enako za¹èito kot uspeh, ko je ¾enska dobila nekaj splavov z ravni. Pogosto je zmanj¹anje plodnosti posledica nenormalnosti v kromosomih. Obstaja tudi trenutna mutacija gena cistiène fibroze. Razlog za neplodnost je tudi pre¾ivetje pra¹ièa. Ta otro¹ka bolezen pri majhnih fantih je lahko zelo nevarna. Kar 1/3 mo¹kih po doseganju spolne zrelosti lahko do¾ivi vnetni edem moda, kar lahko povzroèi neplodnost. Spolno prenosljive bolezni so enako moteèe. Oku¾be, ki jih povzroèa Chlamydia trachomatis ali Mycoplasma hominis, lahko povzroèijo celo trajno neplodnost.Vredno je dodati veè o ekipi Kallman. Obstaja nedavna genetska motnja, ki jo opredeljuje pomanjkanje ali izginotje vonja in vèasih zapoznelo puberteto. Pri ljudeh, ki jih je prizadela ta motnja, obstaja veliko obèutljivih testisov, penisa in preproste ravni testosterona. Prognoza za ukrepanje je pri bolnikih z velikostjo moda nad 2,5 cm.