Iphone 6 eksplodira

Eksplozija je izra¾ena kot zelo hitra reakcija oksidacije ali razgradnje, ki vkljuèuje hitro izgorevanje vnetljivih plinov, hlapov, vnetljivih tekoèin ali prahu ali vlaken v krogli, kar povzroèa povi¹anje temperature ali tlaka, skupaj z unièenjem ¹okov in akustiènim uèinkom.

Eksplozija poteka v povsem doloèenih pogojih, natanèno takrat, ko se ¹teje, da je koncentracija gorljivega materiala znotraj natanèno doloèenega obmoèja, ki se imenuje meja eksplozije. Koncentracija gorljive komponente v doloèenem eksplozivnem prostoru ne bo povzroèila eksplozije. Da bi ustvarili eksplozijo, je potrebna doloèena energija, katere pobudnik lahko pre¾ivi tak¹ne komponente, kot so iskre, ki so nastale med obratovanjem strojev in elektriènih konstrukcij, elementi naprave segrevajo do zelo visokih temperaturnih, atmosferskih in elektrostatiènih razelektritev. Ta energija se imenuje kratka energija v¾iga in se prevede kot zelo obèutljiva energija kondenzatorja v elektriènem obmoèju, katerega raztopina lahko vname me¹anico in prenese plamen v preskusne pogoje. Naprave za za¹èito pred eksplozijami so eksplozijsko varne naprave, ki so namenjene za proizvodnjo na posebej eksplozivnih razdaljah.

http://si.healthymode.eu/multilan-active-priprava-na-znatno-izboljsanje-sluha/Multilan Active. Priprava na znatno izboljšanje sluha

Vrednost najmanj¹e v¾igalne energije je parameter, ki daje analizo tveganja eksplozije, ki izvira iz virov v doloèeni regiji, kot so elektriène, elektrostatiène iskre, iskre, ki izhajajo iz kapacitivnih ali induktivnih elektriènih vezij, pa tudi mehanske iskre.

Gorivo mora biti v stiku z oksidantom in zaæetek zgorevanja zahteva spro¿ilno sredstvo. ©e slab¹e je, èe spro¾ite eksplozijo prahu kot eksplozija plina. Plin se zaradi difuzije spontano spaja z ozraèjem in mehansko me¹anje je koristno za ustvarjanje oblaka prahu. Zmanj¹anje eksplozivnega prostora je naklonjeno nasilju eksplozije, v primeru prahu pa se ohrani kot dejavnik, ki prispeva k njegovemu pojavljanju. Med plini ¾ivijo namesto kisika oksidanti, npr. Fluor. Tekoèine, ki so oksidanti, vkljuèujejo perklorna kislina, vodikov peroksid in med trdnimi snovmi so: amonijev nitrat, kovinski oksidi. Goriva so predvsem vse tekoèine, plini, pa tudi trdne snovi.