Innova presto blagajna

Odlok ministra za finance, ki je zaèel veljati 1. marca 2015, uvaja obveznost uporabe blagajne vodij pravnih slu¾b za delo strank. Te izmenjave bodo vkljuèevale tudi davène svetovalce poleg odvetnikov. Vendar notarji ne bodo delovali. Na splo¹no morajo blagajne za¹èititi stranke, ki obièajno ne prejmejo potrdila o opravljanju storitev. Mobilni davèni uradi so posebej namenjeni odvetnikom in davènim svetovalcem.

Pod nadzorom Ministrstva za finance, ki ga naroèi ministrstvo za finance, bo vkljuèeval pravne in zdravstvene poklice v sodobni zobozdravstvu, kozmetiki, gastronomiji in mehaniki. Na ¾alost se bo letni znesek prihodkov ¾e upo¹teval. Njihova stvar bo izenaèena z naslednjim tekmovanjem, ki ga je ta cilj kmalu predstavil v akciji. Do zadnjega leta so bili odvetniki izvzeti iz potrebe po uporabi blagajn, saj njihov letni vpliv ni presegel dvajset tisoè zlotov.Izvedene spremembe so znak, da bodo morali vsi odvetniki, ki nudijo storitve fiziènim osebam, ki nimajo finanènih dejavnosti, videti, da jih porabijo v fiskalnih zneskih, ne glede na plaèilno pomoè.Posrednik zakonodajalcu prosi le za ustanovitev odvetnikov. V primeru zaèetka opravljanja pravnih storitev le v letu 2015 bodo odvetniki v maju dva meseca opro¹èeni prisile iz blagajne, v katerih bodo zaèeli zagotavljati preproste storitve.Ministrstvo zagotavlja, da bodo davkoplaèevalci, ki se registrirajo na blagajno na¹ih slu¾b, vrnili pomembno skupino svojih stro¹kov. Zato je spomin na lep rezultat tudi na gotovost prometa, ki ga ponujajo odvetniki, pa tudi na varnost potro¹nikov. V poslu se imenuje, da lahko od 1. marca 2015 vse stranke odvetni¹ke pisarne zahtevajo potrdilo o prejemu, ki bo zagotovil uporabo pravnih storitev.Èe gre za notarje, se ne bo treba registrirati v obsegu storitev, temveè le v obsegu dejavnosti, ki so vkljuèene v vstop v skladi¹èe, in tudi v P, èe ne prese¾e 20.000-te omejitve prihodkov ali èe bo plaèilo izvedeno v negotovinski gradnji.