Industrijski obrati wietokrzyskie

Nikostop Antistress

Veliko dobrih dejavnikov je dobièek uspe¹nega industrijskega obrata. Seveda je izbira proizvedenih izdelkov, za katere trg zahteva povpra¹evanje, seveda pijaèa. Ne smemo pa pozabiti, da je kakovost ponujenih izdelkov odvisna od uporabljene metode stvari in pogojev, ki jih zagotavljamo v proizvodnih prostorih.

Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu - vse se umakne iz zasnove©tevilne industrije potrebujejo poseben in individualno zasnovan prezraèevalni sistem, povezan z metodo odstranjevanja prahu. Zaèen¹i z delom s hrano in konèano z metalurgijo ali ustanovitvijo, moramo zagotoviti delovne pogoje, ki bodo ustrezali standardom, ki se zahtevajo za doloèene panoge. Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu je oblikovanje sistemov za zbiranje prahu, ki upo¹tevajo vrsto dela, pa tudi pohi¹tvo in materiale, ki se uporabljajo v proizvodnih halah. Bolj pomembna je lokacija kanalskih kanalov, ki se morajo odraziti v okolju pra¹ne tvorbe. V bli¾ini delovnih mest, ki so ¹e posebej izpostavljena poveèanemu ¹tevilu onesna¾evalcev zraka, je smiselno uporabiti lokalno bivanje, delovni oder ali posebne pokrove. Za izbolj¹anje delovnih pogojev in izbolj¹anje proizvodnje se dodajo izpusti prahu na njihovem izvoru. Vendar si ne moremo dovoliti, da bi ustvarili ¹tevilne vire zraèenja toèk. V tem primeru lahko uporabimo sistem za èi¹èenje zonskega zraka v katerem koli proizvodnem obratu, ki je bil pravkar zasnovan za zajemanje prahu z enako uèinkovitostjo kot naprave na velikih delovnih mestih.

Prednosti te re¹itveNaroèanje posameznega projekta sistema za zbiranje prahu prina¹a ¹tevilne oprijemljive koristi, ki jih moramo zavedati. Zato gre za nalo¾bo ne le v zdravje zaposlenih, temveè tudi v dvig ravni zanesljivosti proizvodnih linij. Lahki in tehnolo¹ko napredni sistemi za filtriranje zraka morajo podpirati vsak proizvodni obrat, ki se ¾eli pohvaliti z izdelki najvi¹je vrednosti.