In vitro in krst

Vlaganje v usposabljanje zaposlenih je prilo¾nost za podjetje, da okrepi razmere na trgu, saj je razmi¹ljanje o razvoju kompetenc zaposlenih ljudi toèka uèinkovitega poslovnega upravljanja. Delodajalci se morajo zavedati, da je glavni element za ohranjanje psiholo¹kega udobja svojih zaposlenih zavedanje potrebe po samorealizaciji in organiziranje usposabljanja je popolno. Vendar je treba opozoriti, da vsa usposabljanja za vrste niso prilo¾nost za obogatitev njihovega poklicnega prehoda. Obstajajo podjetja za usposabljanje, ki izvajajo teèaje brez vsebinske vrednosti, ki so prikazani v neprivlaèni obliki, ki obstojeèemu znanju zaposlenih ne prina¹a nièesar drugega.Vèasih je bistvo problema ta, da je predmet teèaja predavatelj neprofesionalen ali pa je manj kot jasno razlo¾en udele¾encem, kar poveèuje obèutek zmede med udele¾enci. Pomemben element pri organizaciji usposabljanja za vrste je zato zanimanje za podrobnosti o ponudbi usposabljanja agencije in preverjanje mnenj prej¹njih strank. Izbira ustreznega usposabljanja za zaposlene mora temeljiti na koristih, ki bodo zagotovile informacije, ki jih bodo udele¾enci pridobili med stro¹ki, in nato na izvajanje znanja, pridobljenega pri izvajanju podjetja.Èe je delodajalec odvisen od ¾ivljenja presti¾a svojega podjetja, ne sme ob¾alovati sredstev za izbolj¹anje usposobljenosti na¹ih zaposlenih, saj so zdaj njihovi organi merilo uspeha podjetja. Vsebina, ki je zagotovljena med usposabljanjem gostov, bi morala obogatiti spretnosti zaposlenih in sistematizirati njihove teoretiène informacije, toda dejanska determinanta kakovosti teèaja usposabljanja je zbor udele¾encev za uporabo svoje umetnosti v praksi. Vendar je dejansko èlovekova uèinkovitost in stopnja njenega uresnièevanja za doseganje svojih ciljev konkreten vpliv na poslovne dose¾ke.