Fiskalni tiskalnik hs ej

®elite razviti podjetje? ®elite izvedeti in zahtevati nova orodja? Ne pozabite, èe ne ¾elite biti problem v naslovu zakladnice, bodite pozorni na opremo, ki jo kupite. Vedeti morate, da morajo pri nakupu fiskalnih tiskalnikov izpolnjevati zahteve, brez njih pa lahko vsebujejo ¹tevilne te¾ave.

Veliko drugih podjetnikov razmi¹lja o tem, kje je bolje kupiti fiskalni tiskalnik. Je bolje shraniti veliko denarja in kupiti na spletu in v trgovini. Lepo je vedeti, da èe ¾elimo prihraniti veliko denarja, se lahko izpostavimo kasnej¹im stro¹kom in te¾avam, ki jih na¹ tiskalnik ne bo izpolnil. Ne pozabite, da pri iskanju fiskalnega tiskalnika najdete veliko podjetij, vendar se preprièajte, da bodo ponujeni tiskalniki izpolnjevali va¹e zahteve. Ne pozabite kupiti fiskalnih tiskalnikov kraków od poobla¹èenih distributerjev. Dobro bi bilo, èe bi prodajna toèka zagotavljala tudi vzdr¾evalne storitve v primeru okvare naprave.

Za zakonito pisanje na fiskalnem tiskalniku morajo biti izpolnjeni drugi pogoji:

®elel bi imeti:- fiskalni modul in fiskalni spomin, vgrajen v ¾ep, zagotovo ne mnenje centralnega sistema,- tiskalnik potrdil,- dva zaslona, ki zagotavljata stalno odèitavanje.

Imeti mora fiskalni pomnilnik, ki je name¹èena doloèena naprava. ®eli se vkljuèiti v gnezdo, zgrajeno s trajno snovjo. Sklad mora v spomin zabele¾iti vsaj 1830 fiskalnih poroèil na dan, 200 nujnih ponastavitev spomina, 30 mo¾nosti spreminjanja vi¹ine davkov. Signalizacija zakljuèka med snemanjem je nujen dejavnik. Imeti mora varovala, ki bodo prepreèila izbris vnosov v zapisih pomnilnika. Vsako davèno blagajno bi bilo treba zavarovati s svinèenim peèatom, da bi bila poceni, èe bi bila kr¹ena. Omre¾na baterija, omre¾na baterija, baterija ali akumulator morajo omogoèati tiskanje najmanj 200 potrdil za dva dni brez potrebe po elektriènem napajanju. Njegovo obliko je treba prilagoditi tako, da ne sme biti namenjena nepravilnemu ¹tetju prometa in znesku dolgovanega davka.