Fiskalna blagajna po korakih

Mikroskopi omogoèajo vpogled v mikrosvijet, so naprave, ki so zasnovane v naèrtu opazovanja izjemno majhnih predmetov, katerih subtilne komponente so na splo¹no nevidne èlove¹kemu oèesu. Mikroskop je name¹èen na dveh ¾ari¹ènih sklopih, ki sta name¹èeni na straneh cevi, imenovani cev. Niz leè, danih tarèi, se imenuje leèa. S spremembo se drugi niz leè imenuje okular in omogoèa opazovanje. V notranjosti cevi se zaradi leèe v notranjosti ustvari resnièna, poveèana in obrnjena slika, ki jo opazovalec opazi zaradi okularja. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je prikazana slika uspe¹na, poveèana in ravna. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopov, ki jih je treba testirati na neprozornih vzorcih. Za metalografske mikroskope so izbrani svetlobni mikroskopi in elektronski mikroskopi.

http://denta-s.eu Denta SealDenta Seal - Najboljša zobna pasta za čiščenje zob in obnavljanje s snežno belim sijajem!

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopske ¹tudije same s pomoèjo metalografskih mikroskopov raèunajo na odvzem vzorca iz trdnega produkta in nato poliranje in poliranje doloèene povr¹ine, tj. metalografski vzorec, ki bo po mikroskopskem opazovanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture doloèene kovine, poleg tega njene zlitine in napake, ki jih nevidno s prostim oèesom, je pomemben cilj metalografskih ¹tudij na svetlobni mikroskopiji. Omogoèajo la¾jo identifikacijo raznolikosti strukturnih komponent in oblikujejo njihovo morfologijo, kolièino, dimenzije in porazdelitev. Metalografski mikroskopi omogoèajo opazovanje kovinskih vzorcev in prebojev. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop odkrije mikrorazpoke, omogoèa izraèun dele¾a faz in opazovanj vkljuèkov in novih delov materiala.