Farex biserna blagajna

Obveznosti, ki gredo imetniku blagajn, ne vkljuèujejo le dela, povezane z njihovim uvozom in fiskalizacijo. Nasprotno, zanima jih predvsem vsako naslednje obdobje, v katerem uporabljamo blagajno. Torej, kaj je s tvojimi dol¾nostmi?

Kaj nam nalaga davèna obveznost, velikost premo¾enja in uporaba blagajn?

1. Prejemki, potrdila.

Pomembno je dati raèune. Verjetno ste ¾e sli¹ali za delo kupcev, da sprejemajo potrdila od prodajalcev. Ali ne takih dejanj? Potrdilo je dokaz, da je bil davek davènemu uradu vkljuèen v izjave trgovca. Noben prejem ni povezan z dejstvom, da ta davek ni bil vkljuèen. Tukaj smo, da gradimo s sredstvi, na primer davèno in konkurenèno nepo¹tenost.

2. Dnevno fiskalno poroèilo.

Dnevno fiskalno poroèilo je dodatna obveznost, ki ji je podjetnik nalo¾en. Po koncu vsakega dneva (vendar pred trgovanjem naslednji dan je podjetnik odgovoren za izdelavo poroèila. V njej bo doloèena davèna vrednost, ki jo mora podjetnik plaèati davènemu uradu, znaèilnemu za registrirani sede¾. Enostavno? Spomnimo se, da je to poroèilo ¾eleni uspeh davènega nadzora.

3. Meseèno fiskalno poroèilo.

Tudi kadar je v primeru dnevnega poroèila potrebno opraviti analogno meseèno poroèilo. Bistvo je, da se upo¹teva vrednost celotnega davka, ki ga ¾elimo plaèati za ves mesec. Kako naj naredimo to poroèilo? Zaradi tega je stanje precej preprosto. Meseèno fiskalno poroèilo ¾eli biti pripravljeno do zadnjega dne v mesecu, v katerem deluje.

4. Blagajna.

Uporaba koristi blagajne je povezana tudi z obveznostjo vnosa v blagajno. Pomembno je, da se ti vpisi, kdaj in katera koli knjiga, shranijo v okolju, ki je v neposredni bli¾ini blagajn. Seveda bodo ta besedila nadzorovana med davènim pregledom, ki ga bo pri podjetniku opravil davèni urad.

Povzetek: & nbsp; blagajne & nbsp; imajo veliko odgovornosti. Vendar pa z delovanjem imamo zagotovilo, da delamo zakonito v celoti. Zato lahko zlahka doka¾emo pri izvajanju razliènih davènih in¹pekcijskih pregledov, ki jih pripravi davèni urad.