Ex obmoeje nevarnosti

Do zaèetka lahko pride samo z vsebnostjo eksploziva, tj. Z vsebnostjo plinov, hlapov ali prahu. In traja od baze v kemiènih toèkah, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, kemiènih obratih, cementarnah in mnogih drugih, kjer so znani pra¹ni ali pra¹kasti izdelki.

Ker so bili v ¹tevilnih dr¾avah Evropske unije dolga leta varnostni predpisi bistveno loèeni drug od drugega, je pri izmenjavi blaga obstajala tudi velika stena, odloèili so se, da jih poenotijo z uporabo tako imenovanih naprav na ogro¾enih obmoèjih. Oznake ATEX.

Kaj so oznake ATEX?V skladu s tem izrazom so skrite podrobne zahteve, doloèene v pravnih korakih Evropske unije, ki morajo biti izdelane za uporabo v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Zahteve, ki jih ti standardi ne razumejo, se lahko v posameznih dr¾avah èlanicah EU regulirajo interno, ne morejo se vedno razlikovati glede na pravila EU in ne morejo zaostriti zahtev.Vse naprave, ki so zaèele obratovati v domovih, ki jim grozi eksplozija, morajo biti sposobne oznaèiti skupaj z uredbo, ki jo uvaja direktiva. Te oznake povzroèajo vrsto simbolov, ki doloèajo razliène obvezne parametre za ta orodja. In tako:S pritrditvijo oznake CE na material proizvajalec izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje bistvene zahteve direktive.Prostori, v katerih se pojavi nevarnost eksplozije, so bili razdeljeni na nevarna obmoèja. Oznaèevanje nevarnega obmoèja obve¹èa o vrsti gro¾nje in njeni moèi:- plinska in tekoèa cona ter njuni hlapi so oznaèeni s èrko G- obmoèje gorljivega prahu - èrka D.Nato so bile naprave, odporne proti eksplozijam, spro¹èene v dve skupini:- skupina V nasprotju s tem so orodja podatki za knjigo v rudnikih,- skupina II so naprave, namenjene knjigi na povr¹ini v potencialno eksplozivnih atmosferah plinov, tekoèin ali prahu.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja orodja in udarnih sil.Konèno, obstaja konstantna temperaturna skupina, tj. Najvi¹ja temperatura povr¹ine, na kateri lahko naprava deluje.Katere so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti v proizvodnih podjetjih, \ t- omejevanje gospodarskih izgub zaradi morebitnih gro¾enj ali napak, \ t- zmanj¹anje izpadov proizvodnje, \ t- zagotavljanje zahtevane kakovosti naprav.