Evakuacijske osvetlitve es sistem

Fizzy SlimFizzy Slim - Pijte Fizzy Slim in odkrijte va¹o tanko sliko brez ma¹èobe, strij in celulita!

Sistemi zasilne razsvetljave so pomembna oseba v sektorju. V proizvodnih dvoranah, kjer zaposleni upravljajo stroje z razpolo¾ljivimi gibljivimi deli, lahko pri uspe¹nem nenadnem pomanjkanju svetlobe ostanejo trajno po¹kodovani in celo ogro¾eni. V èasu izgube napajanja bodo naprave prenehale delovati, vendar se bodo motorji, ki se pospe¹ujejo do visokih obratov, obna¹ali ¹ele po nekaj trenutkih od prekinitve trenutnega uèinka.

Na primer, v zadnjih ustanovah, kjer so bili izvedeni sistemi, ki avtomatsko zavirajo delo gibljivih delov po odklopu napetosti, je njihovo ustavljanje skoraj popolnoma nemudoma. Da bi se izognili takim dogodkom, je treba uporabiti sisteme zasilne razsvetljave. Zana¹ajo se na druge vrste, a naloga vseh je vzdr¾evanje osvetlitve prostora eno uro po izpadu elektriène energije. Posledièno lahko zaposleni varno ustavijo stroje in v primeru po¾ara zapustijo stavbo.

Najbolj priljubljen naèin zasilne razsvetljave, ki ni primeren samo v sektorju, ampak tudi v domovih, so posebna svetila. Varovalna razsvetljava ima majhno vgrajeno baterijo, ki med normalnim delovanjem naprave shranjuje elektrièno energijo. V trenutku nenadnega upada napetosti posebno elektronsko vezje preklopi napajanje svetilke na napajanje iz akumulatorja. Luèka sveti, dokler se baterija ne izprazni. Sistem svetilk je, da obstajajo nekatere pomanjkljivosti, kot so obdelava majhnih baterij, le nekaj deset in vèasih le nekaj minut razsvetljave.

Nov sistem, ki ga lahko damo v sektor, je v tem, da poi¹èemo dodatno sobo, v kateri so name¹èene velike baterije in kontrolne spojine. Uporabite lahko tudi generator, tako da ne samo, da bo zasilna razsvetljava lahko ustvarila veè ur, ampak bo energija ¹e bogata za dostavo drugim napravam, kot dokaz raèunalnikov ali nekaterih strojev.