Du evne motnje pri otrocih

Ciklotimijo ocenjujemo kot majhno psihiatrièno motnjo, imenovano tudi depresivno stanje, ki pa ne zahteva vedno farmakolo¹kega zdravljenja. Ciklotimija je pogosto primerljiva z distimijo, vendar sta obe du¹evni motnji precej razlièni.

Du¹evne motnjeV naslednjem èlanku se bomo osredotoèili na globoko predstavitev tega, kar predstavlja upodobljeno psihièno anomalijo. Od zaèetka je ciklotimija du¹evna motnja. Lahko je element, ki vodi do nastanka bipolarne motnje. Njeno znanje je obièajno mo¾no v glavnem in tretjem delu èlove¹kega ¾ivljenja, obièajno me¹ano z zlorabo alkohola in vodi v posebno destabilizacijo dru¾benega delovanja.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise Učinkovit način, da se znebite gub in koži zagotovite najboljšo nego

zdravljenjeSeveda je treba odkrito ciklotimijo takoj zdraviti. Vendar, kot je bilo ¾e omenjeno, ne bo strogo farmakolo¹ko zdravljenje, primerno za sistem zdravljenja depresije, saj bodo dane priprave pogosto obravnavale nalogo, ki stabilizira razpolo¾enje, dopolnilo pa bo psihoterapija.

fazeIncidenca ciklotimije je odvisna od moteèih sprememb razpolo¾enja. Pomembno ga je loèiti v dve fazi:

Faza subdepresije, ki jo imenujejo: abulija, tj. Problem odloèanja, apatija, padec libida in stalna utrujenost ter pogovori s koncentracijo, motnjami apetita, nespeènostjo, stalnim obèutkom praznine, ¾alosti in negativne podpore, nezmo¾nosti obèutka u¾itka, zanemarjanja, pomanjkanja energijo, pesimistièno znanje in socialni umik.Hipomanija faza, ali dober humor, veselost, euforija, visoka samozavest, samozavest, poveèana spolna ¾elja, psihomotorna agitacija in omejen poèitek, lovljenje misli, upoèasnitev, zmanj¹ana sposobnost razmi¹ljanja, te¾ave z zbiranjem pozornosti, agresija in sovra¾nost, obèutek moèi in navdu¹enje, s tveganim vedenjem, zablodami.

Ta bolezen se ¹e vedno pojavlja pri ¾enskah, ki se prito¾ujejo zaradi bipolarne motnje. Poleg tega imajo tudi sestavine, kot so visoka raven kortizola, nizke ravni serotonina in stresne situacije. Poleg tega je zelo velik dobièek pri vzgoji in okolju, v katerem uporabljajo potencialno bolne ljudi.