Du evne motnje po posilstvu

Du¹evne motnje lahko prizadenejo ljudi vseh starosti. Zdravniki so zaskrbljujoèi, da na njem ostane skoraj 20 odstotkov ¹olskih otrok. Kako ugotovite, ali se lahko va¹ otrok ukvarja z du¹evnimi motnjami?

Najprej morate vedeti, da so vse motnje pri otrocih lahko razliène starosti. Nekateri pogosteje se pojavljajo v zgodnjem otro¹tvu, druga je primerna za pred¹olsko vzgojo, medtem ko se v èasu ¹ole izra¾ajo popolnoma drugaène motnje. Razvojne anomalije so zelo dinamiène in se njihovi simptomi prilagajajo s starostjo.

https://ecuproduct.com/si/varikosette-ucinkovita-resitev-za-krcne-zile-in-njihove-simptome/Varikosette Učinkovita rešitev za krčne žile in njihove simptome

Anksiozne motnje so zelo stresne in so predstavljene na treh podroèjih. Prvi je polje subjektivnih izku¹enj, ki pripovedujejo, kaj ima otrok v na¹em umu. Druga sfera je somatska sfera, ki dose¾e tisto, kar ima otrok v tesnem telesu. Za somatske simptome so znaèilne razliène vrste boleèin (npr. Trebuh ali glava in celo bruhanje in omedlevica. Otrok lahko vsebuje tudi nenaklonjenost vzdr¾evanju in utopitvi ponoèi. Zadnje podroèje zadeva otrokovo vedenje in je sestavljeno iz te¾kega vedenja. Otrok lahko na koncu spozna preproste vrstnike in postane bolj umaknjen.

Kdaj bi morali obiskati psihiatra s svojim otrokom? Razlog za boj specialista je vedenje otroka, ki izstopa iz baze. Na¹ mladi psihiater v Krakovu priporoèa otroke, za katere je za vzdr¾evanje odgovorna nova bolezen. Zahvaljujoè izku¹njam pri delu z otroki in velikem odmerku empatije, posvetovanja z na¹imi strokovnjaki ne bodo stresna za va¹ega otroka. Zahvaljujoè uporabi najnovej¹ih naèinov umetnosti pri otrocih, na¹ mladi psihiater ne bo le diagnosticiral problema, ampak bo tudi storil vse, kar je v njegovi moèi, da bi ga re¹il, tako da bo zadovoljil otroka iz otro¹tva.