Dodatni ueinek snovi

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in hitrih snovi. Parametri plina in tekoèine v mnogih primerih so dobro razumljivi in dokumentirani. Zato je identifikacija nevarnosti, ki izhajajo iz njihove prisotnosti med proizvodnjo, precej dovzetna. Polo¾aj postane bolj zapleten v primeru premikanja, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala. V primeru na videz ne¹kodljivih snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali dokument v prahu, predstavljajo resno nevarnost eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske instalacije se uporabljajo za odstranjevanje usedlinskega prahu iz parketa, gladkih povr¹in in konstrukcij orodij in dvoran. Ima enako vzdr¾evanje higiene v delovnem okolju in s tem za¹èito delovnih ljudi in strojev ter opreme pred negativnim vplivom prahu, pri trenutni nevarnosti sekundarnih eksplozij. Vsako podjetje, ki upravlja industrijske naprave, mora namestiti & nbsp; v skladu z veljavnimi standardi, ki jih vsebuje direktiva o namestitvi.

Pomembna naloga, ki je osrednje sesanje:- varovanje zdravja in ljudi, ki hodijo v notranjosti, pred ¹kodljivimi uèinki prahu.- za¹èito strojev in pripomoèkov pred okvarami zaradi prahu, \ t- za¹èita stavbe in ljudi, ki opravljajo dejavnost, proti uèinkom nenadzorovanega izbruha cvetnega prahu.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeÈe so v procesu vakuumiranja vkljuèene vnetljive ali eksplozivne snovi, plini, prah, tekoèe hlape ali hibridne me¹anice, obstaja velika nevarnost nenadzorovane eksplozije. Pojav je zato treba unièiti enoto za odstranjevanje prahu, kot tudi celotno enoto. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni uvr¹èeni v skupino naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je navedeno zgoraj, je pijaèa iz dejanskih nalog centralnega vakuumskega èi¹èenja zmanj¹anje tveganja sekundarne eksplozije z odpravo ti ostanki prahu. Re¹itev po eni strani maksimira varnost naprave in po¾ara, naslednji pa omogoèa zmanj¹anje stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Enako je treba opozoriti, da mora pri uspehu vnetljivih in eksplozivnih prahov namestitev centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.