Delovnih pogojih

Dr Farin Man

Pomembna je skrb za vsebino v zaprtih stanovanjih. Prednost lahko doloèite. Izhajajoè iz bivalnih prostorov; prek pisarn umetni¹kih pisarn in javnih slu¾b; metode in vrtci ter ¹portni objekti, èisti zrak, ki ga prebivalci in stranke dihajo, kar vpliva na blaginjo in celo zdravje.

Uèinkovit naèin za izbolj¹anje pogojev, ki prevladujejo v proizvodnih prostorih in dru¾benih prostorih, je uporaba orodij za èi¹èenje in obdelavo zraka. Sistem zbiranja prahu Atex ni niè novega kot zbiralnik prahu, ki je izdelan skupaj z naèelom ATEX, ki prevzame preveè nalog, da se zagotovi mo¾nost stalnega nadzora nad sestavo onesna¾eval. Odvisno od prostornine, v kateri so nastanjene, imajo te naprave resno moè in uèinkovitost. Industrijski sesalniki za prah, zasnovani, izdelani in montirani v skladu z osnovnimi standardi, so naprave velikih velikosti, ki pogosto zasedajo loèene stanovanjske enote nadpovpreène vi¹ine. Primer naprave z visoko zmogljivostjo je tradicionalni tip silosa. ©tirinajst metrov visok ciklotron zbira zrak iz trgovin z razponom konstrukcije do nekaj sto metrov v preprosti dru¾ini. Èe je mo¾no v glavnem delu zgradbe namestiti toplotni izmenjevalnik, je polmer uèinkovitega delovanja zbiralnika prahu velik. Raz¹iri se skoraj za petdeset pet do devetindevetdeset odstotkov. Silos se pripravlja iz starih materialov ali jeklenih konstrukcij, izdelanih po nacionalnih standardih in izdelanih za trgovino s strani ustreznih institucij, kar potrjujejo ustrezni dokumenti in potrdila.Umazan zrak v instrumentu z valjasto izbiro se trenira v vrtinèastem gibanju. Teèe med gosto mre¾o kovinskih predelnih sten, se znebi neèistoè. Pregrade znotraj rezervoarja imajo elektrostatièni naboj, pozitiven, kar olaj¹a sprejem negativno nabitih delcev. Zbiralnik prahu je neposredno v spodnjem delu ¾leba, zbira cvetni prah, ki ga je mogoèe odstraniti iz organizacije ventilov na posodo, ki je postavljena spodaj.