Davena blagajna

Dne 1. 1. 2015 je bil v stanovanje vnesen zakon, kar je dodatno zmanj¹alo ¹tevilo podjetnikov, ki niso dol¾ni evidentirati prodaje na blagajni. Èe blagajne ¹e niste uporabljali do zadnje minute - zdaj se lahko spremeni. Nekaj veè prièa o tem, da bodo ljudje, ki pripravljajo gospodarsko kampanjo, prisiljeni kupiti blagajno. Ker gre za pomemben stro¹ek v proraèunu vsakega podjetnika, je vredno preveriti danes, kako lahko dobite povraèilo za tak¹en nakup.

- Vsi podjetniki, ki so kupili blagajno in registrirali znano prodajo na njej, bi morali zahtevati povraèilo nastalih stro¹kov. Da se lahko zaprosi za tako povraèilo, je treba izpolniti nekatere formalnosti. V skladu z zakonom je mogoèe izterjati 90% nakupne cene, brez DDV, vendar ta vrednost ne more preseèi 700 PLN. Nedvomno je mo¾nost, da dobite povraèilo, uèinkovit oglas za vse podjetnike, ki ne ¾elijo odvraèati denarja.

- Ne smemo pozabiti na predlo¾itev posebne prijave na davèni urad, v kateri bomo doloèili vi¹ino porabljenih finanènih sredstev in navedli naslove njihove prijave. Natanèen datum, ko smo zaèeli evidentirati prodajo, naj vrne na doloèeno blagajno. Ta material je pomemben in o tem ne moremo nehati govoriti.

Da bi dobili povraèilo za nakup blagajne, moramo biti sposobni kupiti potrdilo o nakupu. Vraèilo lahko vlo¾imo enkrat, v eni izjavi. Èe ustvarimo vse dvome v zvezi s sedanjostjo, kako vlo¾iti zahtevek za vraèilo, je v gradnji mogoèe najti ¹tevilne informacije - tu je veliko besedil za zadnji material. Vsekakor nismo edini, za katere je potreba po nakupu blagajne èudovito nova. Zaradi nasvetov izku¹enih strokovnjakov pa ne bomo mogli kupiti pravih denarnih sredstev, temveè bomo lahko tudi povrnili stro¹ke za nakup.

Kje lahko kupim blagajno? Nakup fiskalne naprave je mogoèe doseèi tako v spletni trgovini kot v stacionarnih prodajalnah. Naj bo pomen poobla¹èenega distributerja ter ponudbe in storitve.