Blagajne v letu 2016

Davèno blagajno, imenovano blagajna, kot je avtomobil, je treba redno pregledovati. Vendar je treba v zadnjem primeru ta pregled izdelati najpozneje dve leti po novem pregledu ali fiskalizaciji. Pregled blagovne menjave cene krakowske niha med 100 PLN in 200 PLN z dostopom.

Obveznost pregleda blagajne izhaja iz zanesljivih pravnih predpisov. Pravna podlaga za dvoletno obdobje preverjanja blagajn je 7. odst. 1 toèka 6 v povezavi iz odstavka 16, odst. 1 odloka ministra za finance z dne 28. novembra 2008 v razmerah uporabe blagajn. Skupaj z zakonom in seveda z doloèbami tretjega odstavka 61. èlena Kazenskega zakonika je neizvajanje ali nepravoèasna izvedba pregleda blagajne povezana z neustreznim vodenjem knjige in grozi, da bo nalo¾ena globa za davèni prekr¹ek. Toda cenej¹a alternativa vsakemu dveletnemu pregledu je, da se izvede vsako leto. Ko govorimo o registraciji blagajn, se moramo spomniti tudi ustreznega èasa, ki izhaja iz davène uredbe. V skladu s èl. V skladu s tretjim odstavkom 12. èlena tega zakona se datumi, doloèeni v maju, zakljuèijo z datumom zadnjega dne v dana¹njem mesecu, ki jamèi prvi dan dneva in ko v tekoèem mesecu ni bilo tak¹nega datuma - na ta dan zadnjega meseca.

https://arthr-on.eu/si/Arthrolon - Arthrolon - najboljši način za regeneracijo sklepov!

Obveznost nadzora nad datumom preverjanja blagajne je na glavi obravnavane davène blagajne. Imetnik mora obvestiti serviserja o potrebi po tak¹nem pregledu v dveh letih od zadnjega pregleda. Uslu¾benec blagajne mora v 5-dnevnem obdobju dneva, ko je fiskalno obvestilo, ki ga je uporabnik unovèil, opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne (§ 31 oddelka 4 uredbe o blagajni.

Pregled tehniènega stanja blagajne naj bi najprej preveril: stanje vseh kontrolnih peèatov, stanje ohi¹ja, berljivost davènih dokumentov, delovni program, pravilnost delovanja, stanje spomina in stanje baterij.Da bi se izognili izpostavljenosti sankcijam z vidika davènega urada, bi moral zavezanec skrbeti za datume preverjanja blagajne.