Blagajna za tlakovanje

To je v va¹em - in ne le na Poljskem - pridobivanje vseh zadev za blagajno - to je obveznost. Vsako, tudi najmanj¹o transakcijo, je treba plaèati v blagajno, ker mora biti predmet davka na dodano vrednost.

Ko kupimo blagajno za bli¾njo trgovino, je ta nakup predmet posebne storitve, katere namen je osredotoèiti se na zadeve na¹e blagajne. Blagajne v Krakovu so kraj, kjer lahko kupite katero koli davèno napravo, ki je najbolj prilagojena doloèenemu podroèju. & nbsp; To so zaposleni v & nbsp; trgovini & nbsp; in & nbsp; spletni strani, ki imajo pravico, da spremenijo znesek DDV, ki je programiran na blagajni, ko so na voljo ustrezni predpisi, v skladu s katerimi se bo znesek davka spremenil. Samo v poobla¹èeni slu¾bi lahko opravi kakr¹ne koli spremembe v blagajni.

Blagajna je le obièajna oprema, ki se lahko po¹koduje, zato mora vsak, ki opravlja komercialne ali storitvene dejavnosti in ima blagajno, vedeti, kako ravnati s po¹kodovano blagajno. Po¹kodovano blagajno je treba popraviti v najkraj¹em mo¾nem èasu, ne glede na zadnji, kak¹no je stanje ¹kode in kako ta ¹koda vpliva na nadaljnje delovanje trgovine. Seveda je na primer tiskalnik po¹kodovan, tako da je na raèunu mogoèe uporabiti le del besedila. Vendar pa lahko nepopolni raèun zagotovo predstavlja razlog, da davèni urad izda pooblastilo za podjetje, ki ga je izdalo!

Torej, takoj ko opazimo ¹kodo na blagajni, je ne smemo popraviti na posamezni roki. Po¹kodovani denar je treba zaèasno izkljuèiti iz dejavnosti trgovine in uporabiti iz razliènih aktivnih blagajn, v odsotnosti pa ga zapreti, dokler se naprava ne popravi. Ker neuspeh blagajne lahko ovira delo celotne trgovine, storitve blagajne delujejo dobro in posku¹ajo odpraviti pomanjkljivosti redno ali èim prej. Zato po odkritju morebitnih napak v ¾ivljenjski dobi blagajne ne smemo posku¹ati popraviti doma - poklièite servisno slu¾bo in se obrnite na serviserja ali gotovino vzemite na kraj storitve, seveda tudi po tem, ko ste izkljuèili varnost. Tak¹ne postopke bi morali izvesti èim prej, da bi se napaka lahko popravila in ponovno uporabili depozite blagajne.