Blagajna odpusta

Vsi davèni zavezanci, ki zagotavljajo storitve za fiziène osebe, ki ne vodijo podjetja, morajo voditi evidenco z uporabo davènih naprav, kot so blagajna ali fiskalni tiskalnik.

Fiskalna blagajna je oprema, ki jo v trgovinah pogosto uporabljamo v letih in ¹e vedno nova ponudnika storitev, zaèen¹i s spletnimi mesti in konèa z zdravniki.Posnet tiskalnik je odlièen za razliène vrste podjetnikov. Iz njega èrpajo predvsem velike trgovske verige, ki prikazujejo celo veè tisoè prejemkov na dan.Toda razmislimo, zakaj blagajna ni priznala zadnje, lahko pa se ukvarja tudi s ¹tevilnimi prejemki? Soglasje, vendar blagajna ne bo natisnila raèuna z DDV in v prodajnih mestih, ki niso tak¹na oprema, se zdi, da je roèno izdelana, kar ni donosno z vidika izbolj¹anja uèinkovitosti in storitev. To nam daje vedno veè volje, tudi manj¹a podjetja si prizadevajo za tak¹ne re¹itve.Nakup tiskalnika ni poceni, uporablja se s potrebo po oblogi veè kot dva tisoè zlotov in za to bi morali imeti orodje, za razliko od valut, enako delovanje. Da bi ga podprli, je potreben raèunalnik, ki je opremljen s podobnim prodajnim programom, poleg tega pa obstajajo stro¹ki, vendar so velike koristi. Nato imamo mo¾nost sledenja izdatkov prodanih izdelkov zdaj v obdobju tiskanja potrdila, ne pa tudi, kdaj pri uspe¹nosti blagajne, ¹ele po branju prodaje po programu zalog.Pri izbiri tiskalnika si zapomnite, katera baza izdelkov (¹tevilo PLU kod, na¹a jed je, da damo in izberemo pribli¾no 20 odstotkov veè, kot je trenutno uporabno, saj se zmogljivost ne bo poveèala in kolièina na¹e izbire se lahko poveèa. Drugi pomemben element, na katerega moramo biti pozorni, je dnevno ¹tevilo prejemkov.

Tiskarje ¹tejemo zaradi ¹tevila kod in izdanih vstopnic za:- majhna / prenosna - v povpreèju 100-150 raèunov na dan- okna trgovin - namenjena pomembnim maloprodajnim mestom, ob upo¹tevanju zelo obse¾ne baze blaga.Trenutno obstajajo naprave, ki imajo samo en zvitek papirja za raèune za kupce, ker je kopija priporoèena elektronsko, na kartici SD.