Blagajna kako deluje

Blagajna mora imeti vsakega podjetnika, ki ¾eli prodati blago ali storitve polo¾aju finanènih oseb, ki ne vodijo gospodarske kampanje. Hkrati pa ne izkusi, ali je prodajalec zavezanec za DDV, ali pa je tudi opro¹èen tak¹nih poravnav. Katere so obveznosti davène blagajne?

Èe imate blagajno, morate najprej preveriti, ali mora nujno zabele¾iti kolièino prodaje, ki jo opravi. Pri uspehu majhne prodaje, ki se izvaja redko, je vèasih uèinkovitej¹a re¹itev verjetno vedenje vnosov v statistiki nedokumentirane prodaje. Izjeme od potrebe po blagajni¹ki blagajni so bile predstavljene v Odloku ministra za finance z dne 4.11.2014 v smislu izjem za vodenje evidenc z uporabo blagajn.Naj omenimo, da smo pri nakupu prve blagajne upravièeni do vraèila do 90% njegovih ¹tevilk, vendar ne veè kot sedemsto zlotov. Veliko udobje, tudi za èloveka, ko in porabo, bo veliko denarja, ali tisti, ki je velik katalog blaga ali storitev, prodanih. Za stranko je velika pomanjkljivost trenutne kakovosti dejstvo, da bo sprejel potrdilo, ki bo kot mo¾na osnova za vrnitev.

Naèelo ustvarjanja na znesku bo fiskalizacija blagajne. Za kaj gre? Gre za enako edinstven in zanesljiv postopek, ki pomeni stalno dodeljevanje davène ¹tevilke davkoplaèevalcem davènemu modulu. Seveda lahko kupimo tudi davèno blagajno in ne fiskaliziramo, vendar pa se bo taka davèna blagajna lahko brala le v nefiskalnem slogu. Izredno pomembno je, da fiskalizacijo blagajne opravi izku¹en tehnik, pri uspe¹nosti napake pa bo koristno kupiti novo blagajno.

Za prve namene z blagajno morate natisniti potrdilo o prejemu in ga dati kupcu vsakiè, ko opravi nakup, in ga enkrat na dan natisniti. Enkrat na mesec (prvi dan vsakega meseca je treba natisniti meseèno poroèilo. Prav tako morate imeti obvezen pregled. Izdelati ga je treba po 24 mesecih uporabe blagajne. Spomnimo se tudi dobrega shranjevanja potrdil in poroèil: zakonodajalec uvaja podjetnikom obveznost hranjenja kopij zvitkov in dnevnih poroèil za obdobje petih let, potrdila za obdobje dveh let (od konca davènega leta. Pomemben dejavnik je dejstvo, da mora podjetnik po petih letih obvezno zamenjati modul blagajne.