Baterijska osvetlitev

LED zasilna razsvetljava v javnih zgradbah razumeti kot del po¾arne varnosti sistema, je treba narediti veè zahtev, je vsebina, ki zajema obe predpisi, kot tudi standardi v zvezi s pomoèjo ognja in razsvetljavo. S temi & nbsp; pravila so specifièni parametri orodja in opreme, in o tem obvesti zadeve v zvezi z distribucijo izhodnih znakov, ki jih je treba naèrtovane v dobro izdelan namestitev zasilne razsvetljave. & Nbsp; ¾alost, celo in¾enirji bi slednje napake toèko, in med najpogosteje ponovi napak v zasnovi sistema razsvetljave LED sili lahko poklièete:

brez izraèunih prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na razdalji za evakuacijo,nepotrebno sprejemanje odbojnih koeficientov iz sten, tal ali stropov,pomanjkanje upo¹tevanja uèinkovitosti svetilk v praksi baterije, zlasti uèinkovitosti svetilk z inverterji,Pomanjkanje sili naprave za izhode v sili in posebnih povr¹inah razsvetljave, poleg tega pa je ogenj in medicinske opreme na pravo intenzivnostjodajanje svetilk s evakuacijskimi znaki v ozadju, ki jih ogla¹evanje ali strukturni elementi doloèenega predmeta niso vidni ali zakrivljeni,izbere naprav, ki ne izpolnjujejo zahtevanih standardnih pogojev ne dopu¹èajo uporabo v svetlobnih pogojih (npr. nimajo prikaza parametrov polnjenje ali praznjenje baterije in uporaba se uokvirjajo pretvornikov pri temperaturi pod pet stopinj merjenje Celzijaneizpolnjevanje zahteve, da izpada elektriène energije v poddistributerju aktivira zasilno razsvetljavo tako, da ne povzroèim izpusta akumulatorja,brez uporabe dinamiène LED zasilne razsvetljave v ozadju, kjer je evakuacija lahko bolj nevarna,pomanjkanje upo¹tevanja uporabe doloèenega predmeta in pogojev evakuacije za naèrtovani naèrt zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo popolnoma poèasnej¹a kot evakuacija enoposteljne enote na ravni supermarketa.

Neizpolnitev cilja in prilagoditev sistema za zasilno razsvetljavo na pravilne predpise je lahko nesreèen cilj, ne pa tudi za izvajalèevo podjetje in predvsem za potencialne ¾rtve v primeru resne gro¾nje. Navsezadnje je zasilna razsvetljava LED zasnovana tako, da olaj¹a evakuacijo in ni dovoljena zmanj¹ati odtenkov, saj lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne operacije. Namenski sistem evakuacije in sistem dinamiènega evakuacijskega sistema omogoèata fleksibilno prilagajanje evakuacijskih razmer obstojeèi po¾arni situaciji na ulici za evakuacijo (npr. Dimovoda ali po¾ar na stopni¹èu. Zahvaljujoè re¹itvam, ki so na¹tete na visoki ravni, je mogoèe pogoje za evakuacijo in zasilno razsvetljavo prilagoditi sredi¹èu uporabe doloèenega predmeta.